140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Дряново – Сдружението изпълнява големите си амбиции

събрание дряново

Рачо Рачев е сред най-добрите председатели на УС. Това показа изборът на дряновските ловци, които за пореден път гласуваха едино­душно доверието си на човека, ловеца, икономиста, който от септември 1991 г. е неотменен председател на УС на ЛРС- Дряново, да бъде негов пред­седател и занапред през новия мандат. Доверие получиха и досегашните УС и КС.

„Най-важното е да продъл­жим да сме единни, защото в единството ни е силата“ – каза Рачо Рачев, който благодари за избора.

ЛРС-Благоевград – Верни на традициите, готови за предизвикателствата

Гост на общото отчетно-из­борно събрание на ЛРС-Дряново бе Стойчо Гергьовски, предсе­дател на КС на НЛРС-СЛРБ, който приветства местните ло­вци и риболовци.

Събранието се проведе тра­диционно в Ловния дом и офис на сдружението. Под звуците на „Хубава си, моя горо“ коя­то преди години членовете на дряновското сдружение избра­ха за свой химн, дългогодиш­ният знаменосец Мирослав Димитров, ловец от ЛРД-Ганчовец, внесе знамето на СЛРД „Стринава“. Делегатите и гос­тите го посрещнаха със става­не на крака. Присъстваха всич­ките 33-ма делегати, изпратени от дружинките.

Отчетена беше дейността на сдружението през миналата го­дина, отчет направи и КС, прие се финансовият план и планът за работата през 2021 г., опре­дели се членският внос за 2022 г., който остава непроменен. Накрая за делегати на Общо­то събрание на Националната ловна организация бяха избра­ни Рачо Рачев и специалис­тът по лова на сдружението Михаил Тодорчев. „Благодаря ви колеги, че отново ми гла­сувахте доверие – каза Рачо Рачев преди да вдигне тост на обичайната след събранието, другарска среща. – Благодаря ви за успешния лов през из­миналия сезон, който премина без инциденти и нарушения в дисциплината. Благодаря ви за резултатите по подхранване­то на дивеча и грижите, които полагате за него. Благодаря и на хищничарите, благодарение на които изпълнихме плана за регулирането на хищниците на 108%. Резултатите от та­ксацията са обнадеждаващи по отношение на благородния елен, сърната и заека. Благо­даря ви, че влагате ловна отго­ворност и любов към природа­та и дивеча. Пожелавам сили да продължим да работим за авторитета на нашето сдруже­ние, както досега.“

Мариана МАНДИЧЕВА

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ