140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Русе– Втори поред мандат за председателя Пламен Цветков

събрание пламен цветков

На 10 юни се състоя общото отчетно-изборно събрание на ЛРС- Русе. Гост на форума бе председателят на УС на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев. Разгледана беше дейността на сдружение­то за изминалия мандат, изложени и обсъдени бяха цифрите, унагледяващи финансовото му състояние. Ръководството опове­сти, че то е стабилно и добро и се забелязва развитие. Членовете делегати на общото събрание се събраха, за да гласуват избора на управленското тяло на ЛРС-Русе – за втори пореден мандат за председател на УС бе избран Пламен Цветков. Присъстващи­те дискутираха и избирането на нов управителен съвет, който да се състои от деветима души.

събрание пламен цветков

Акценти от дневния ред на срещата бяха поставени върху же­ланието на ловците от ЛРС „Филип Тотю“ в крайдунавския град отново да бъде възвърнато заплащането на премии за отстреля­ни хищници, като обект на обсъждане бе дали и каква част от тях да бъдат поети от държавата или от сдружението. Поради тежка­та ситуация с АЧС, която неотдавна нанесе сериозни щети върху популацията от диви свине в почти цяла България и за превенци­ята й не бяха взети навременни мерки от страна на държавата, членовете на ЛРС-Русе отчетоха извънредно нисък отстрел на дива свиня през отминалия ловен сезон.

събрание пламен цветков

Данните от отчетния доклад на председателя Пламен Цветков показват, че ловците в крайдунавския град през последния сезон са имали изключително ус­пешни излети за хищници, чиято популация, както се вижда от цифрите, е доста висока. 700 чакала и 400 ли­сици е равносметката от се­зон 2020-2021 г. Членовете на ЛРС-Русе са отбелязали сериозни постижения в този лов, но не могат да се пох­валят с такива добри резул­тати при някои други видове дивеч. Числеността на дива­та свиня из територията на сдружението значително е спаднала – АЧС несъмнено е допринесла много за тази негативна тенденция, като от 800 отстреляни диви свине за 2018 г. за последната година ЛРС-Русе отчита едва 80. Местните ловци отбелязват, че въпреки това популацията на дивата свиня е започнала полека да се възстановява. За отминалия сезон русен­ските ловци имат отстреляни 10 благородни елена.

След изборно общо събрание бе отбелязана 125-годишнината на ЛРС-Стара Загора

Ловът на фазан, чийто запас в ловищата на сдру­жението е много висок и ежегодно се разселват между 7500-8000 птици от вида, е стабилен. Тежко е положението с яребицата и дивия заек. Интензивното химизиране на земеделие­то и унищожаването на ха­битатите на дребния дивеч влияят пагубно на запасите им. Ловците се оплакват, че в ловностопанските им райони вече са унищожени много тревни пояси, синори, трънки, храсти, служещи за укритие и храна на яреби­ците. Тревога съществува и при лова на прелетен дивеч – пъдпъдъкът и гургулицата също намаляват значител­но, отново вследствие на земеделието. Отстрелът на патици е между 1200-1500 за изминалия сезон, за послед­ните няколко години ловците нямат отстреляна нито една гъска поради промените в климата и колебливите пре­лети на птиците от север.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ