140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Сандански – Самочувствието на дружините е подплатено с резултати

събрание сандански

Шестдесет и четирима делегати от 19-те дружинки на ловно сдружение „Сокол 1920“ в гр. Сандански за вто­ра година провеждат най-от­говорната проява – общото отчетно-изборно събрание с приповдигнато настроение и заслужено самочувствие в конферентната зала на новия ловен дом в града. Само този факт – изграждането на на­пълно нов и с модерна и мно­гофункционална архитектура ловен дом в сложна и кризис­на за страната и обществото обстановка, е сигурен белег за зрялост и далновидна по­литика. Гост на събранието беше главният секретар на НЛРС-СЛРБ Даниел Тошков и представители на община Сандански и горски стопан­ства в региона.

ЛРС-Дряново – Сдружението изпълнява големите си амбиции

В отчетния доклад на пред­седателя Кирил Спаневиков намериха място най-важни­те детайли по изпълнението на заложените в програмата ловностопански мероприятия. Изводът, че дружинките зала­гат на активна стратегия за подхранването и опазването на дивечовите запаси в пове­че от това, което е заложено в годишната програма, се превърна в тенденция, която заслужава адмирации. Двата най-важни съпътстващи про­блема през отчетния период – Covid-19 пандемията и разпрос­трани на африканската чума се посрещаха с разбиране и адекватна реакция.

събрание сандански

В последващия дебат по отчета бяха повдигнати теми, свързани с границите на някои от ловните полета вследствие на лесоустройствените пла­нове и чувството, че някои от дружинките се чувстваха още­тени. Съществуват настрое­ния и срещу режима на лову­ване в едродивечовите ловни полета, отдадени на концесия. Проблеми създават и някои животновъди, които ограждат пасища от електропастири, а те влияят на свободното дви­жение на дивеча в района.

Гл. секретар на НЛРС-СЛРБ Даниел Тошков информира делегатите, че Съюзът е вне­съл и ще отстоява пред всички правителства предложението 30% от таксата за стопанис­ване на дивеча да се харчи по предназначение за увелича­ване на дивечовото богатство, вместо да потъва в държавния бюджет. Тези средства ще позволят на сдруженията да поемат глътка въздух, особе­но на фона на пораженията от АЧС и свързаните със заболя­ването разходи, които те бяха принудени да правят за собст­вена сметка.

В избрания Управителен съвет в състав от 11 ‚човека има 3-ма нови членове. В из­бора за председател на сдру­жението всички присъстващи делегати гласуваха едино­душно за преизбирането на Кирил Спаневиков.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ