140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Шумен – Четвърти председателски мандат за Стоян Стоянов

събрание шумен

Нещо символично имаше в това, че в сградата на първия ловен дом, построен с до­броволен труд и с дарения от шуменските ловци през 1933 – 1937 г. и ползван до 1956 г., когато е национализиран, се про­веде общото отчетно-изборно събрание. В просторната зала сега на комплекс „Орбита“ на ЛРС-Шумен присъстваха 47 делегати от избраните 51 от дружинките, сред които беше и кметът на община Шумен Лю­бомир Христов и председател на ЛРД-Черенча.

събрание шумен

Председателят на УС на ЛРС-Шумен и член на УС на НЛРС-СЛРБ Стоян Стоянов об­стойно проследи извършеното през изминалия 4-годишен мандат. Стабилна е органи­зацията и във финансово от­ношение, много е и стореното по обогатяване на живата природа. Заслуга имат и съз­дадените 2 доброволни фонда – „Хищници“ и „Задивечаване“, в които ловците внасят всяка година при заплащане на лов­ните си билети допълнително по 8 лв., чрез които се стиму­лира отстрелът на хищници и се закупува дивеч. От няколко години със съдействие на ДГС- Велики Преслав сдружението провежда на ниво организиран ловен туризъм. Освен чужде­нци участват и български ло­вци при отстрела на трофейни благородни елени и кошути в ловищата на дружинките. Това също носи значителен приход, който се използва за закупу­ването на диви зайци и птици. Преди 3 години бяха разселени във всичките ловни дружинки 220 дългоухи, а в настоящата ще бъдат пуснати още 330. „За миналата година, както и тази, сме заделили по 55 хил. лв. в бюджета си само за разселва­не на дивеч, което е около една трета от средствата ни. Орга­низационно дружинките са до­бре, има активен живот в тях, ловците отговорно се отнасят при изпълнението на задачите си“, изтъкна докладчикът.

ЛРС-София-запад подкрепя кандидатурата на инж. Васил Василев за председател на НЛРС-СЛРБ

В изказванията си част от делегатите поставиха някои проблемни въпроси, на които компетентно беше отговорено. Приети бяха бюджетът и пла­нът за настоящата година. Из­бран беше нов УС за следва­щите 4 години, в който влизат 11 души от дружинките. Едино­душно бе гласувано доверието на Стоян Стоянов за четвърти председателски мандат, а за председател на КС преизбраха финансиста Сашко Алексан­дров. От години в сдружението работи и дисциплинарен съд, като отново негов председа­тел ще е правистът Красимир Кръстев. За делегати на Об­щото събрание на НЛРС-СЛРБ бяха избрани Стоян Стоянов и Сашко Александров.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ