140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Сливница – Единодушен вот – 10-и мандат за Милко Миланов

събрание сливница

Ловно-рибарското сдруже­ние „Сокол“-Сливница гласу­ва 10-и мандат на своя пред­седател Милко Миланов. Това са 40 години, отдадени на ловното дело и на сдру­жението, и свише доверие от страна на неговите коле­ги. Отчетно-изборното съ­брание се проведе в салона на общината в присъствието на 41 делегати от избраните 51 от 17 дружини. Гости бяха председателят на НЛРС- СЛРБ инж. Васил Василев и кметът на община Сливница Васко Стоилков.

Събранието започна тъ- ржествено с внасянето на дружественото знаме, по­срещнато от делегати и гос­ти с аплодисменти и става­не на крака. По призива на председателя Миланов бе отдадена едноминутна по­чит в памет на починалите им другари, които коронави­русът покоси.

Форумът започна делово, но се усещаше лека възбуда от предстоящия избор. От­четният доклад за дейност­та на сдружението през от­миналия период представи председателят на сдруже­нието Милко Миланов.

събрание сливница

Той направи подробен анализ на състоянието на дивечовите запаси, като подчерта, че благодарение на правилното планиране и разходване на средствата от годишната вноска за стопанисване на дивеча, грижата за него и спазването на мерките за борба с АЧС сдружението се радва на добър запас от дива свиня. Това се е отра­зило и на успеха по време на ловните излети през измина­лия сезон, но сравнен с пре­дишни години, отстрелът е намалял. Таксацията показ­ва увеличение на сърната, но в графата за ползването й не фигурират бройки за отстрел, единствено поради промените в ЗЛОД, забраня­ващи груповия лов на сърна. Има растеж и на популация­та от местен дребен дивеч – разселването си казва дума­та при яребицата, но трябват още усилия, за да се достиг­не нормалният запас от заек, фазан и кеклик. От значение ­е и по-добрата борба с хищ­ниците и регулиране на тях­ната численост.

Ловците от ЛРС-Харманли си избраха нов председател

Бе подчертано, че по отно­шение на организационната дейност, може да се каже, е работено добре. Управи­телният съвет се е събирал редовно и е решавал свое­временно всички възникна­ли проблеми. Сдружението няма и не е имало никакви проблеми с изпълнението на договорните отношения с ДГС по отношение на дивеча в предоставените им лов­ностопански райони.

След като бяха гласувани отчетите, започна изборният процес за: УС – 19-членен състав с председател Милко Миланов, КС – с председател Костадин Костадинов, и де­легати за Общото събрание на НЛРС-СЛРБ – Милко Ми­ланов и Петър Костов.

Инж. Васил Василев поз­драви присъстващите и от­говори на зададени от тях въпроси, свързани с бракони­ерството, охраната, хищници­те и др. наболели проблеми. Той подчерта сериозността на ситуацията, свързана с АЧС, и отговорността на ловците. Вниманието да се насочи към дребния дивеч и яребицата и увеличаване на популацията им чрез раз­селване. Разясни и въпроси­те, свързани с гургулицата и пъдпъдъка.

Павлина ПАВЛОВА

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ