140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Велико Търново – От години не се помни такъв сложен ловен сезон

събрание велико търново

На годишното отчетно съ­брание на сдружение „Ловно- рибарско дружество „Сокол 1184” във Велико Търново беше направена оценка на свършеното през отминалия ловен сезон. Гости на фору­ма бяха инж. Георги Младе­нов, експерт-координатор в направление „Съюзно-орга­низационен живот” към УС на НЛРС-СЛРБ, и Евгени Абаджиев, председател на ЛРС-Пазарджик. В докла­да на Димитър Йорданов, председател на ЛРС-Велико Търново, се засегнаха всички страни от дейността на тър­новската ловна организация през 2020 г. и изминалия ло­вен сезон. Тази година са за­верили билетите си 25 ловци по-малко, част от тях бяха поразени от коронавируса. Притеснителното е, че под 60 % от ловците са участвали в пролетната таксация и една от задачите е този процент да се увеличава. Дружините от­четоха едва 440 диви свине, доста по-малко от миналата година. Дивите зайци все още са далече от допустимия запас.

събрание велико търново

„От години не се помни такъв сложен ловен сезон – каза Димитър Йорданов. – Ловът на дива свиня беше сведен до минимум. Докато през 2019 г. изпълнението на плана за отстрела достигна 104%, сега едва надхвърли 14 %. Причината не е в не­справянето на ловците, а че няма дива свиня.”

В ЛРС-Каспичан избраха нов председател и управителен съвет

Има какво да се желае и за лова на хищници. Планът за чакалите е изпълнен наполо­вина, за лисиците – под 40%.

„Не сме се справили както трябва с това си задълже­ние,” обяви председателят.

Добре е, че през отминалия ловен сезон няма сериозни нарушения на ЗЛОД. Мате­риалната база се стопанисва добре. Добро е финансово­то състояние на ЛРС. Но в бъдеще се очаква спад на приходите от свинския лов. Затова трябва да се наблегне на лова на дребен дивеч, на хищници.

Георги Младенов поздра­ви делегатите от името на НЛРС-СЛРБ. „Националната ловна организация е нещо свято и трябва да съществу­ва – заяви той. – Ако ни раз­делят на малки елементи, ще станем лесна мишена.” Колкото до предложението на някои ЛРС да се спре ло­вът на дива свиня, това ще е неразумно, не само защото така ще намалят постъплени­ята, но и защото практиката доказва, че без стопанисване популацията на този дивеч не може да се възстанови. „А ние трябва да оставим на нашите деца дивеч за стопа­нисване,” добави Георги Мла­денов.

Евгени Абаджиев пред­стави своята програма за развитието на НЛРС-СЛРБ. Търновските ловци гласуваха тяхното сдружение да под­крепи неговата кандидатура за председател на Национал­ната ловна организация.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ