140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

В ЛРС-Каспичан избраха нов председател и управителен съвет

нов каспичан

Ловно-рибарското сдруже­ние „Балкан 2001“ в Каспичан е с нов УС. Това стана на прове­деното общо отчетно-изборно събрание в залата на народ­ното читалище „Пробуда“ в железничарския град при заси­лени мерки заради пандемия­та. В присъствието на кмета на общината Милена Недева и члена на УС на НЛРС-СЛРБ Стоян Стоянов, председател на ЛРС-Шумен, бе изказана изключителна благодарност към досегашното управление на най-малкото сдружение. Бяха посочени заслугите за успешното изпълнение на ловностопанските дейности за преуспяването на сдружение­то в годините – тази година то навършва своето първо двай­сетилетие. Неговият пред­седател Руси Русев отдаде много време за развитието му в правилна посока. Кметът на общината Милена Недева връчи на Руси Русев скромен подарък и му пожела здраве и дълголетие. Всички членове на стария УС получиха за спомен вимпели и грамоти.

нов каспичан

В доклада на УС, изнесен от Руси Русев, беше изтъкна­та дейността на сдружение­то, което се състои само от 4 дружинки, но въпреки мало­бройния си състав, успехите са значителни през отчетния четиригодишен мандат. Ор­ганизационното състояние на сдружението е добро, членски­ят състав е около 270 човека, възрастната структура не тър­пи големи промени, предава се ловното хоби от ветераните на младите ловци. През измина­лите 4 години са проведени 19 заседания на УС, на които са били разгледани актуални про­блеми. През периода на манда­та УС и ръководствата на ЛРД са положили сериозни усилия за създаване на необходимите условия за увеличаване и за­държане на дивеча в ловищата чрез добра хранителна база и осигуряване на спокойствие през размножителния период на дивите животни. Осигуре­на е финансова стабилност, като продължават да се търсят нови форми и идеи за още по- добрата дейност. След докла­да имаше доста въпроси, които зададоха делегатите на отдел­ните дружинки, а те фокусира­ха в направленията за стабил­ност. Прието беше решение членският внос за следващата година да се завиши с 10 лв., а по примера на ЛРС-Шумен, който изтъкна председателят му Стоян Стоянов, беше гла­сувано и каспичанци да съда­дат два допълнителни фонда „Регулиране на хищниците“ и „Задивечаване“. Те ще бъдат използване през следващата година, когато при заверката на билетите всеки ловец ще внасе допълнително по 5 лв. и за двата фонда, което естест­вено ще спомогне за допълни­телни средства. Освен това по предложение на делегата инж. Тервел Стефанов беше гласу­вано да се създадат условия за развитие на организирания ловен туризъм, защото има же­лаещи да ловуват на трофейни благородни елени и кошути, но това изисква и продължи­телно наблюдения на дивите животни в района. Тъй като поради пандемията бяха пре­кратени ловните вечеринки, провеждани от сдружението и в които участваха голям брой ловци заедно с нежните им половинки и гостите, се обсъ­диха възможностите да се ор­ганизира юбилейно издание на сдружението, на което ще бъде отдадено заслужено внимание на 20-годишнината на ЛРС- Каспичан. На него кметът на общината Милена Недева ще връчи и традиционните си го­дишни награди от общо 400 лв. лични средства на отличените дружинки и ловци.

нов каспичан

Избран беше нов УС на ЛРС-Каспичан, а за председател единодушно гла­суваха да бъде Стоян Стоянов, който два мандата водеше много успешно най-многоброй­ната дружинка в с. Кюлевча с около 120 членове. Стоянов е 58-годишен, ловец с 20-годи­шен стаж, бизнесмен. Той ще бъде и делегат на Общото съ­брание на Националната лов­но-рибарска организация.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ