140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Велики Преслав – Приоритет е увеличаването на дивеча и негова охрана

велики преслав дивеч

На териториите на общини­те Велики Преслав, Смядово и Върбица са ловищата на дружинките от ЛРС-Велики Преслав, където има много добри местообитания за раз­витието на ловното стопан­ство. Заслуга за това имат и ловците, които се отнасят отговорно и полагат много грижи за поддържането му в добро състояние. Приоритет е увеличаването на дивеча и неговата охрана в Камчийска­та долина, Герловото и в райо­на на река Врана, както и във Великопреславския Балкан и Върбишката планина. Тра­диционно добре се развиват благородните елени, чиято популация е близо 200, сър­ните са 580, дивите свине са 150 и дивите зайци 1144. Зна­чителна е популацията на фа­заните – 723, а яребиците са близо 500. Наблюденията на ловците показват, че има на­личие на стабилни популации на благородни елени, сърни и диви зайци в местообитанията на ловните дружинки в селата Ловец, Иваново, Имренчево, Кочово, първа градска във Ве­лики Преслав, казва предсе­дателят на сдружението Юрий Лозанов.

ЛРС-Поморие – Добро стопанисване на дивеча

Също така стабилно е нали­чието на фазани в дружините в с. Иваново, Кочово, Ловец, Драгоево, Бяла река, Златар, първа градска във Велики Преслав, втора градска във Велики Преслав и други. Не­гативно влияние върху попу­лацията на дивеча оказват интензивното земеделие с не­регламентираните препарати за растителна защита и бърза­та обработка на стърнищата. Разбира се, ловците правят всичко възможно за разселва­не на повече птици. Наскоро бяха пуснати в ловищата 950 фазана, доотгледани във во­лиера на сдружението. Мина­лата година ЛРД-Салманово със собствени средства закупи 500 корейски фазана и те бяха разселени в най-подходящите местообитания в долината на р. Камчия. Председателят на ЛРД-Хан Крум Георги Демирев казва, че в ловищата им, които са край р. Врана и Камчия, ос­вен от разселените птици има и самопроизводство, като фа­заните са много красиви и ло­вците не ги отстрелват, за да ги запазват и да носят радост в района.

Георги НИКОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ