140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Централизиран транспорт за разселвания дивеч поискаха от ЛРС-Септември

централизиран транспорт

Стоян Серев е дълго­годишен председател на ЛРД-Карабунар, а от някол­ко години и председател на ЛРС-Септември, ловец с дъ­лъг опит в лова и неговото управление. Той е известен с гостоприемството си и с лоялното отношение към колегите ловци, с грижата за дивеча и лова в стопанисва­ния район.

Той вижда проблем при получаването на закупения дивеч от производствените стопанства на  фирма „Сокол-БЛРС до ловните дружинки по места, защото на всяко от сдруженията се налага да осигури собствен специали­зиран транспорт, с който да гарантира нормалния пре­воз и оцеляването на все още невръстните птици.

централизиран транспорт

„Ние предлагаме на фирма „Сокол-БЛРС“ да помисли за централизирано осигурен специализиран транспорт, който да доставя на място закупения дивеч за разселване – казва Серев. – Убедени сме, че така няма да се рискува живота на птиците, напро­тив, тяхното оцеляване по време на път ще бъде га­рантирано. Защото няма какво да крием, получаваме от производствените стопанства прекрасни пернати, а по път някои от тях не издържат и умират. Проблемът с този транспорт е валиден за всички сдружения на Нацио­налната организация. Затова поставям въпроса за решение на ръководството на фирма „Сокол БЛРС“ и на НЛРС – СЛРБ.“

централизиран транспорт

Само през миналата година сдружението е разселило около 600 патици в ловните полета на дружинките Ковачево, Калу­герово и Септември, където реките Марица и Тополница съз­дават благоприятни условия за живот.

В ранната пролет на тази година ЛРС-Септември из­върши пролетно разселване на заявените още през ми­налата година 270 и заедно с дадените по Националната програма стават общо 378 над 90-дневни яребици. По­лучени са и близо 300 заед­но с дадените по програмата 90-дневни патици, които ло­вците разселват в дружин­ките Калугерово и Ковачево. Пак тази година получават 154 яребици – 90-дневни, заедно с дадените по Про­грамата. В края на юни т. г. сдружението е получило 114 бр. 45-дневни яребици, които отглежда във волиер до укрепването на малките птици, преди да бъдат раз­селени. На 7 юли е получило 285 фазана плюс получените по Националната програма 45-дневни, които също до­отглежда във волиер. Кога­то поотраснат, те ще бъдат разселени в ловните полета на дружинките в Септември и Карабунар. Остава да полу­чат 58 заека, като през миналата година са разселили  94 заека, и близо 300 бр. 90-дневни фазани.

ния район.

„От името на всички ловци, членове на ЛРС-Септември, организирани в 16 ЛРД, които стопанисват 44 500 ха ловна площ, изказвам благодарност на фирма „Сокол-БЛРС“ и на нейния управител Борислав Бечев за разбирането и под­крепата при разселването на дребен дивеч в нашия район. Подсилването на местната популация на фазан, яреби­ца и заек за нас е особено важно, защото повечето от дружинките ни ловуват само на тези видове дивеч. А като вземем предвид и АЧС, то е съвсем логично нашите ловци да наблягат на дребния дивеч“– завърши Стоян Серев.

Мариана МАНДИЧЕВА

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ