140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Плевен проведе своето общо събрание в Деня на Националната организация – 6 август

събрание плевен

Общото събрание на ЛРС- Плевен в юбилейната 130-го­дишнина от създаването му се проведе точно на 6 август 2021 г. – Деня на Националната организация. Пле­венското сдружение е едно от големите в страната и със своите инициативи и действия оказва съществено влияние в развитието и укрепването на НЛРС-СЛРБ.

Събранието се проведе във фоайето на читалище „Съгла­сие“ – гр. Плевен. Всички деле­гати се явиха навреме и след като се регистрираха, заеха своите места.

По традиция общото събра­ние бе открито от доайена на делегатите, председателят на Втора плевенска ловно-рибар­ска дружина Любомир Иванов.

След посрещане знамето на сдружението за ръководство на общото събрание бяха из­брани: за протоколчик – Царин­ка Христова и за председател на общото събрание – дългого­дишният председател на сдру­жението, кавалер на „Почетен знак“ и „Заслужил деятел на НЛРС-СЛРБ“ Стефан Ненков.

събрание плевен

Дневният ред бе приет еди­нодушно. Избрани бяха ман­датна комисия и комисия по предложение на избор на член на УС и събранието продължи своята делова дейност.

В отчетите на УС и КС, про­четени съответно от техните председатели Валентин Ге­оргиев и Ангел Несторов, за­дълбочено бяха анализирани въпросите, свързани с орга­низационната, ловностопан­ската, рибностопанската и финансовата дейност. Отде­лено бе сериозно внимание на мерките, вземани за противо­действие на АЧС. Обърна се внимание и на кинологията и спортната дейност.

Общото събрание прие отчетите и освободи от отго­ворност – финансова и орга­низационна, членовете и пред­седателя на УС.

С единодушие за попъл­ване броя на членовете в УС бе избран председателят на ЛРД-Ласкар Митко Николов. По късно бе приет годишни­ят финансов отчет за 2020 г. и бюджетът на сдружението за 2021 г. След изчерпване на дневния ред председателят на УС на сдружението Валентин Георгиев закри заседанието на общото събрание.

Валери Ангелов

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ