140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

В ЛРС-Хасково са отлично подготвени за зимния сезон

хасково зима подготвени

Всички дружини в трите об­щини Хасково, Стамболово и Минерални бани са се подгот­вили за зимното подхранване така, че да се спазват установените норми за различните видове дивеч, казва инж. Ста­нимира Гърова, специалист по лова в сдружението в Хасково. Хранилките са подготвени за студените дни, закупени са нужните количества фуражни култури. Всяка от дружините има разработен план, който стриктно се изпълнява. Съз­дадената добра организация и натрупаният през годините опит са фактор, че и тази зима хасковските ловци ще изпъл­нят своя дълг към обитателите на дивата природа.

хасково зима подготвени

Ловната дружина в хасков­ското с. Малево е сред най- активните в отговорната кам­пания по подхранването на дивеча. Всяка година ловците подготвят достатъчни количе­ства за осигуряване на зимни­те порции на дивите обитате­ли на природата. Така е и сега. Зададат ли се снежни дни, ло­вците са в пълна готовност да заредят хранилките. Миналата зима изградените хранилки в района бяха 24, тази година бройката няма да е по-малка, смята председателят на дру­жината Димитър Ушаков.

Близо тон сено и фураж са подготвени и складирани засега  от ловците за зимния сезон. С пшеница и ца­ревица продължава подхран­ването и на фазаните, които са оставени за доотглеждане във волиера на дружината, след което адаптиралите се за раз­селване птици бяха успешно освободени сред природата.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ