ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Мигрантски натиск проваля ловния сезон по границата с Турция

мигрантски натиск

Отстрелът на дива свиня в ловните полета, които граничат с Турция, е пред провал. Само 10-15 % от ловците изли­зат да ловуват групово на дива свиня в граничните райони на Странджа и Сакар. Причината е мигранският натиск от Тур­ция. Бежанците през последните месеци станаха твърде много. По пътя си ловци­те често срещат огромни групи от хора. Мигранти кръстосват горските райони на бургаските села Индже войвода, Круше­вец, Ново Паничарево и оставят след тях огромни поражения върху природата.

„Ловците се оплакват, че дивечът е уп­лашен и го няма. Страх ги е да излизат и да стрелят. Не знаят в крайна сметка как­во ще се случи – дивеч или мигрант ще изскочи от шубрака“, коментира Невен Каравасилев, ръководител на бургаско­то сдружение на ловците и риболовците „Лебед”.

„През настоящия ловен сезон рискът от инциденти е много по-висок заради засиления мигрантски натиск“ – затова предупреди преди дни и кметът на крайграничната община Болярово и предсе­дател на ЛРС-Болярово Христо Христов. – В нашето сдружение има около 500 ловци, които не са малко. Освен от общината, имаме и външни представите­ли от Бургас, Ямбол, Сливен, така че това е едно голямо сдружение с много традиции и с добра организация по от­ношение на лова. Не са мал­ко случаите, в които ловците, докато са на ловен излет, сре­щат мигранти в района“, обяс­ни Христов.

Да провери как се лову­ва на границата на място в дружина Крайново отишъл специалистът по лова на бо­ляровското сдружение Нико­лай Вълчев. Не успели да се съберат достатъчно ловци за един излет и затова отишъл във Воден, Ямболско.

„Стоим по пусиите, кучетата лаят, ние мислим, че са диви свине , а от шубраците излизат хора”, разпалено обяснява Вълчев след опасния лов в ловносто­пански район, който граничи с държавната граница. Въпреки трудностите този ловен излет се увенчал и със слука. Да отстреля 60-70 килограмов приплод на дива свиня късмет имал Милен Милев.

В боляровското ловно сдру­жение са направили специал­на среща с председателите на дружинките да извършват по-задълбочени инструктажи за безопасност преди всеки ловен излет и да обръщат спе­циално внимание на това, че в горите по границата е пълно с хора. Воден, Крайново, Стран­джа и Голямо Шарково са дру­жините, чиито ловни полета граничат с границата.

Има дружини, които от от­криването на сезона на сезона нямат нито един реализиран ловен излет. Такава е и дру­жината на ръководителя на бургаското сдружение Невен Каравасилев. Той членува в дружинката на село Евре­нозово, което се намира на границата. Там движението е постоянно и това, че няма инциденти се дължи на огро­мната отговорност на ловци­те. Опасността по погрешка да бъде застрелян мигрант вместо дивеч е голяма. Посто­янното движение плаши диви­те животни и реално дивеч в гората с мигранти няма.

Като илюстрация за това колко мигрантския натиск в ловищата местните сочат данните от района на двата гранични полицейски участъка – Малко Търново и Средец – само за­ловените мигранти са между 500 и 1000.

„Режимът на ловуване е то­тално нарушен. Организация­та сега е свързана с множе­ство писма и графици с имена на ловци и номера на коли и постоянен контакт с гранични полицейски участъци. Рабо­тим добре с граничарите – те разчитат на нас, но режимът е административно тежък, а ловът – опасен”, обясни Кара­василев.

Пред провал е и организи­раният ловен туризъм. Бурга­ското сдружение има заявки от постоянни клиенти от Фран­ция и Италия, които идват в Странджа в края на октомври – началото на ноември за лов на бекаси по линия на ОЛТ.

ЛРС-Мал­ко Търново също разчита на средствата, които постъпват от ОЛТ от лова на бекаси. Знайно е, че хабитатите на ди­вата свиня и на бекаса са едни и същи. И че няма как да пре­доставиш на ловец, дошъл за лов за бекас, организи­ран ловен туризъм с всички условности на усложнената гранична ситуация у нас заради засиления мигрантски натистк.

Лалка Кипрова

Анелия Славейкова

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ