ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Дружинките на ЛРС-Благоевград са готови за зимното подхранване на дивеча

благоевград подхранване

Наред с емоциите по време на груповите излети на дива свиня ловците от 17-те дружинки на благоев­градското ловно сдружение мислят и са готови за зим­ното подхранване на дивеча, без значение кога ще стане належащо. Като истински­те стопани те не губят ори­ентира и смисъла на този неотложен ангажимент – на­временната подготовка за помощ на дивеча в тежките зимни месеци. Някои дру­жинки имат собствена кон­цепция и политика касаеща подхранването.

На този етап едва ли има необходимост от подхранва­не, защото в ловните полета все още има диворастящи плодове, остатъци от сел­скостопанска продукция. Бу­ковият жълъд е в изобилие тази година, а почти всички диви животни го предпочи­тат.

„Четирите групи на на­шата дружинка държат в за­пас достатъчно количество царевица, която ще бъде особено нужна през месеци­те януари, февруари и март – обясни председателят на ловната дружинка в Си­митли Йордан Филипов. – Това е периодът когато ди­вечът не само физически е отпаднал, но и имунната им система се нуждае от укреп­ване преди размножителния период.

Особено критични са последните седмици на месец март, когато храни­телната среда е изчерпана и това е моментът за реална помощ за дивеча. В нашата годишна програма е отде­лено сериозно място имен­но на задачите, свързани с подхранването през тези първи месеци на годината. Грижата за залагането на концентриран, листников и тревен фураж на четирите групи е обща. Няма значение коя група къде ловува. Гра­фикът е железен, изпълнява се стриктно и се контролира непрекъснато.”

благоевград подхранване

Ръководството на сдруже­нието в Благоевград, в ли­цето на председателя Иван Василев и Управителния съвет, от рано също следят за изпълнението на плани­раните задачи по подхран­ването на всички дружинки. Хранилките за едър дивеч – сърни и диви свине – вече са почистени и ремонти­рани.

16 тона сено от пла­нински ливади и люцерни са приготвени за екстремни зимни условия. При нужда спасяваща храна за сърните са и листниците от дъбова, брезова, тополова и брясто­ва шума, като тази година изградените листници са повече от 50 кубика.

Специ­ално внимание е обърнато на председателите на дру­жинките да не подценяват целогодишното поддържане и зареждане на солищата. За тази цел са раздадени повече от четири тона ка­менна сол. Тя е решаващ компонент за доброто здра­ве и кондиция на дивеча през цялата година.

Освен традиционния концентриран фураж от царевица на зърно в някои дружинки вече се за­лагат ябълки, цвекло и други плодове. Наблюденията по­казват, че се консумират с удоволствие и от едрия и от по-дребния дивеч.

В сдружението не се под­ценяват и грижите по по­дхранването на пернатите. За хранилките и полигоните за хранене са приготвени достатъчни количества от ечемик и пшеница.

Проблем за зимното за­реждане на хранилките е ло­шото състояние на горските пътища в ловните полета, които се експлоатират от дърводобивни фирми, но не се полагат грижи за тяхното поддържане. Това не е по си­лите на много от дружинките поради липса на подходяща техника и финансов ресурс и това налага зареждането да се извършва с жива тяга.

Кузман Петров

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ