ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Общото събрание на ЛРС-Годеч отчете слаб сезон за диви свине

събрание годеч

Представители на всички ловни и рибарската дружи­на се събраха в Ловния дом в гр. Годеч, за да участват в проведеното oбщо отчет­но събрание на местното сдружение. Председателят Андрей Иванов прочете от­четния доклад, в който под­робно бяха изнесени всички аспекти от ловностопанска­та дейност през отминала­та година. Отчетен бе един слаб сезон в отстрела на ос­новния дивеч в региона – ди­вата свиня. Имаше дискусии по някои наболели актуални теми, свързани с лова и лов­ното законодателство.

Единодушно бе приет бю­джет за настоящата година, както и план-програма за дейността на сдружението. В трудните времена, в които живеем, годечките ловци ос­тават единни и задружни, го­тови с еднакъв ентусиазъм да се включат и лова, и във всякакви ловностопански мероприятия.

В ЛРС-Годеч бе прове­дена и пролетната таксация. На база сравнение с ми­налата година се забеляз­ва лек ръст в числеността на дивите свине (114 при 83 на миналата таксация). Стабилна е популацията на сърните, лек ръст има и при дивите зайци. Благородните елени не са много, но ги има, сякаш да са живата укра­са на този преобладаващо планински район. Тревожно расте популацията на хищ­ниците и това няма как да не е в центъра на вниманието на ловците. И чакали, и ли­сици са повече в сравнение с миналата година, въпреки завишения отстрел. Даже и вълци се навъртат в лов­ните полета. Припомняме, през тази зима в сдружение­то бяха отстреляни 4 вълка.

Младен ДОБРЕВ

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

© 2020 Съюз на ловците и риболовците в България Всички права запазени Снимки: Unsplash.com Поддръжка: Дигитална Агенция “Пиксел Вижън”
Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ