ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Рекорди в лятното разселване на фазани за ЛРС-Бяла

бяла разселване

Впечатляващите 4275 фа­зана са доставени на ЛРС-Бяла, Русенско, при лятната кампания по разселване на дивечови птици. Това е ре­корд като численост и се дъл­жи най-вече на промените в Правилника за приложение на Закона за лова и опазва­не на дивеча и завишените количества птици, които се осигуряват по Националната програма на НЛРС-СЛРБ за поддържане на дивечовите популации. В минали години в сдружението са разселвани по 3000-3300 фазана, а сега бройката чувствително е уве­личена и от това са доволни всички – и ръководството, и редовите ловци.

Акцията по извозването от стопанството в Русе протече в два поредни дни, за да се разпределят птиците по всич­ките 38 дружини в състава на сдружението. Е, не съвсем поравно. За села с големи зе­млища и най-подходящи мес­тообитания бяха предвидени и повече бройки. Най-много фазанчета се извозиха в по­сока селата Караманово, Нов­град, Кривина, Горно Аблаово, Кацелово. Живко Брашнаров, дългогодишен ръководител на сдружението, сподели:

„Благодарни сме на Нацио­налната организация за жеста с увеличения лимит на фаза­ни, отпускани по Национална­та програма. Сега е 125% от заявените от нас, а ни отпус­каха по 80%. Това веднага си пролича – поставяме рекорди в сдружението. Благодаря и на всички доброволци от дружините, които помогнаха птиците да се извозят без съ­тресения”.

бяла разселване

Навсякъде по места имат изградени волиери за доот­глеждане, каквито са норма­тивните изисквания, и фазан­четата са настанени там. Ще престоят 15 дни и едва след това ще ги пуснат в дивата природа. Местните ловци са ангажирани с каузата и с готовност се включват в гри­жите, за да има максимален ефект от последвалото раз­селване.

Впрочем, грижите за перна­тите са доста всеобхватни и включват най-вече контрол на хищниците в ловните полета. В повечето от дружините на ЛРС-Бяла, Русенско. има изявени хищничари, които са прекарали часове наред на варда, за да сведат числе­ността на чакали и лисици до разумни норми. Е, има още какво да се желае в тази по­сока, понеже популацията на чакалите е застрашително висока, но всичко по реда си.

Младен Добрев

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ