140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Якоруда – Детски риболовен празник в Рила

якоруда риболовно състезание

Похвална е традицията, коя­то наложи най-малкото ловно- рибарско сдружение в Благо­евградска област – в Якоруда, всяка година да организира детско състезание по риболов на пъстърва под мотото „Деца­та могат без дрога“. То се про­веде на 2 хиляди метра над­морска височина в местността „Нехтеница”. Тази година в състезанието взеха участие 50 деца от Якоруда и съставните села на общината. Проявата беше отлично организирана от ловното сдружение, общината и местното Държавно горско стопанство.

Риболовната тръпка беше завладяла не само децата със­тезатели, но и техните родите­ли, които горещо ги подкрепя­ха със съвети как успешно да боравят с такъмите. Първата извадена риба от Мустафа Ле­шов предизвика масово ожив­ление и аплодисменти от зри­телите на брега на езерото. За по-голяма справедливост бяха обособени две възрастови гру­пи – деца до 9 години и втора група – състезатели от 10 до 14 години.

Председателят на сдруже­нието Малин Маркошев поз­драви участниците и обясни идеята и регламента, по който ще се проведе състезанието. Точкуването за уловена бал­канска и дъгова пъстърва беше различно, предвид особености­те в риболова на двата вида. За балканка се присъждаха 20 точки, за дъгова – 10. След из­тичане на състезателното вре­ме уловът беше представен на журито, което обобщи резулта­тите и посочи най-добре пред­ставилите се.

якоруда риболовно състезание

В групата на по-малките деца победител е Ясемин Хю­сеин, следван от Халих Мурад и Еркан Салих. В групата на батковците победата спечели Рашид Робов. На второ място се нареди Али Кьоров, а трети е Дурай Юркин.

Най-добрите получиха купа, грамоти и медали, както и риболовни принадлежности – пръчки, макари, живарници, из­куствени примамки. Наградите бяха връчени от директора на ДГС Якоруда инж. Янко Илчев. Уловената риба беше дарена на Центъра за деца с неравно­стойно положение в Якоруда.

От сдружението осигуриха обяд за всички участници в състезанието, а там всичко премина много емоционално и с прекрасно настроение.

Отдавнашна цел на сдруже­нието е след законно уредено споразумение с общината, която е собственик на тази зона от планината в района на „Нехтеница“, да получи правомощията да стопанисва обекта с идеята за развитие на спортен риболов в съчетание с планински отдих и туризъм в тази невероятно красива част на Рила.

Кузман ПЕТРОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ