НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

В ЛРС-Видин доотгледаха и разселиха 3500 фазана

видин разселване

Ловци от видинското лов­но-рибарско сдружение, което обединява 75 дружинки, доот­гледаха във волиери, а после разселиха в природата 3500 фазана. 2000 фазана сдруже­нието заплати със собствени средства, а останалите 1500 са резултат от работата на Националната програма за разселване на дивеч на На­ционалното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“.

Фермено произведените птици пристигнаха със специа­лизиран транспорт от фазано­вото стопанство „Дрян“, соб­ственост на ЛРС-Плевен.

„Близо 20 години видин­ското сдружение е сред най-големите наши клиенти. За­това и тази година, въпреки завишения интерес на колеги от цялата страна към наши­те фазани, ние се отнесохме с необходимото внимание“, каза Стефан Ненков – управи­телят на фазанарията, който преди това 2 мандата е бил и председател на плевенското сдружение. Той изрази уве­реност, че видинските ловци са доволни, защото фазаните са качествени и прогнозира, че оцеляемостта им след на­деждна адаптация ще е много добра.

„Дивечовите птици дойдоха в перфектно състояние. На­станихме ги във волиери, като ги разпределихме равномерно между дружинките, които сто­панисват райони с подходящи за този вид дивеч местооби­тания – обясни специалистът по лова на видинското сдру­жение Румен Николов. – Ловци от дружините се погрижиха малките фазанчета да се адаптират и да свикнат с новите условия, които са близ­ки до естествените. След като приключи 14 дневния период на адаптация, както изисква Правилника за приложение на Закона за лова и опазване на дивеча, фазаните бяха разсе­лени.“

Сред първите разселили своите фазани в природата бяха ловците от дружината в с. Гра­мада.

„Всяка есен през последни­те 5 години разселваме фаза­ни. Вече можем да кажем, че имаме стабилни диви местни популации от този вид дивеч във всички 4 ловища на на­шата дружина в местностите „Лицето“, „Кучовец“, „Асанка“ и „Дашковски геран“.

За опресня­ване на кръвта и тази година обогатихме природата с нови 75 фазана“, направи своеоб­разен отчет на свършеното по разселването на фазанови птици председателят на ЛРД- Грамада Венелин Георгиев.

Ловците от крайдунавското Ново село също бяха сред първите разселили в ловища­та си доотгледаните фазани. Преди повече от месец те обо­гатиха природата и с фермено произведени диви зайци.

Анелия СЛАВЕЙКОВА

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ