140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Проведе се обществено обсъждане за измененията в ЗБР

МОСВ проведе обществено обсъждане с представители на заинтересованите страни на промените в Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). В дискусията, която се състоя в хотел „Рамада“ в София, участваха представители на неправителствения сектор, национално представените работодателски организации, синдикатите, както и членове на Съвета на учените към министъра на околната среда и водите. НЛРС-СЛРБ бе представено от своя председател Васил Василев.

Най-важните нови моменти в проекта бяха изложени от директора на Дирекция „Национална служба за защита на природата“ в МОСВ Мирослав Калугеров. Основната цел на Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие (ЗИДЗБР) е да се регламентира нормативно въвеждането на новия подход за управление на мрежата Натура 2000 в България. Чрез него ще се осигури процесът по разработване и прилагане на мерки за подобряване и поддържане на природозащитното състояние на видовете и местообитанията, както и ефективно управление на мрежата. Този подход предвижда изграждане на нови структури на национално и регионално ниво: национален орган за управление на Натура 2000; национален консултативен съвет към министъра на околната среда и водите; органи за управление на регионално ниво и комитети на заинтересованите страни към органите на регионално ниво.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подчерта, че планът за действие на ЕК за Натура 2000 неслучайно е наречен „за природата, хората и икономиката“. Според него ако гледаме този план само от гледна точна на опазване на природата, на практика гледаме една трета от него, а всъщност неслучайно в неговото заглавие хората са сложени в средата.

Председателят на НЛРС-СЛРБ Васил Василев изрази мнение, че този законопроект е необходим и навременен, тъй като предлага решения на проблеми, натрупани през годините поради очевидно неразбиране в българското общество на целите и задачите на Натура 2000. Той изтъкна, че основен позитивен момент в изменението на ЗБР е възможността да бъдат привлечени местните общности в процеса по планиране и вземане на решения по управление на зоните от Натура 2000, защото опитът по управлението и опазването на видове не само в България показва, че когато бъдат привлечени местните общности, които генерират приходи чрез трофеен лов или ловен туризъм, този вид веднага подобрява своето природозащитно състояние. А когато е поставен под строга защита, каквато е ситуацията с мечката в България, всички виждат как негативните трендове върху популацията все повече се задълбочават.

НЛРС-СЛРБ ще подаде своето становище по измененията в ЗБР в установения срок, но позицията на Националната организация като цяло е положителна.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ