140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

НЛРС-СЛРБ отново обявява публична покана за избор на изпълнител/ли за провеждане на предварителни проучвания по проект „Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius monachus), чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида”

слрб

НЛРС-СЛРБ обявява публична покана за избор на изпълнител за извършване на услуга  „Провеждане на предварителни проучвания – ОП1 избор на места за изграждане на площадки за подхранване на черен лешояд; ОП2- избор на места за изграждане на четири ловностопански съоръжения за отглеждане и разселване на елен лопатар; ОП3 – научно изследване за автохтонността на елена лопатар за българската и балканската фауна; ОП4 – идентифицирани и картирани опасните за птиците стълбове и електропроводи на територията на всички целеви райони за изграждане на нови площадка за подхранване ОП5 – определяне до 17 конкретни дървета за поставяне на изкуствени гнезда за черен лешояд“, по проект ИСУН № BG16M1OP002-3.016-0001 „Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius monachus), чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида”, по договор ИСУН № BG16M1OP002-3.016-00001-С01 и АДБФП № Д – 34- 2/ 27.02.2020 г., финансиран по оперативна програма „Околна сред 2014-2020 г.“

ПОКАНА

Приложение 1 – техническо задание

Приложение-2-Приложение-1-към техническо задание

Приложение-3- образец на оферта

Приложение-4 – оферти-изисквания

Приложение-5-проект на договор

Приложение 6- образец на декларазия по ztrryulnts ili zrb

Приложение 7. образец на декларация по чл.12, ал.1,т.1-пмс-160

Приложение 8- образец-на-декларация-за-участие-на-подизпълнители

Приложение-9-образец-на-декларация-разположение-експерт

Приложение-10-образец-на-декларация-сходни-услуги

Приложение-11-образец на декларация-разполагаемост-с-експерти

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ