НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Изготвяне на План за действие за вида Планински кеклик  (Alectoris graeca graeca, Меisner,1804).

Оперативна програма Околна среда

Наименование на процедура Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове

Код на процедура BG16M1OP002-3.020

Наименование на проектно предложение

Изготвяне на План за действие за вида Планински кеклик  (Alectoris graeca graeca, Меisner,1804).

Обща цел:

Планиране на възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за вида планински кеклик (Alectoris graeca graeca, Меisner, 1804) за период от 10 години, чрез разработването на План за действие за вида.

Конкретни цели:

1. Разработване, представяне и приемане на План за действие за вида.

2. Допълване на познанието за вида, чрез теренно проучване на съвременното състояние на популацията му в мрежата Натура 2000 и попълването на Националната система за мониторинг на биоразнообразието.

3. Повишаване на капацитета и познанията на членове на бенефициента за екологията и биологията на вида с  цел постигане на по добра степен на съхраненост.

НЛРС-СЛРБ обявява публична покана за избор на изпълнител за „Провеждане на за оценка на състоянието проучвания на популацията на вида „Планински кеклик (Alectoris graeca greaca, Meisner, 1804)“,“. Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Изготвяне на План за действие за вида Планински кеклик (Alectoris graeca graeca, Meisner, 1804)“

Анкета събира информация за популацията на планинския кеклик

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ