НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Изготвяне на План за действие за вида Планински кеклик  (Alectoris graeca graeca, Меisner,1804).

Оперативна програма Околна среда

Наименование на процедура Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове

Код на процедура BG16M1OP002-3.020

Наименование на проектно предложение

Изготвяне на План за действие за вида Планински кеклик  (Alectoris graeca graeca, Меisner,1804).

Обща цел:

Планиране на възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за вида планински кеклик (Alectoris graeca graeca, Меisner, 1804) за период от 10 години, чрез разработването на План за действие за вида.

Конкретни цели:

1. Разработване, представяне и приемане на План за действие за вида.

2. Допълване на познанието за вида, чрез теренно проучване на съвременното състояние на популацията му в мрежата Натура 2000 и попълването на Националната система за мониторинг на биоразнообразието.

3. Повишаване на капацитета и познанията на членове на бенефициента за екологията и биологията на вида с  цел постигане на по добра степен на съхраненост.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

blank
Scroll to Top