НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

НЛРС-СЛРБ започна изпълнението на проект, финансиран по Оперативна програма „Околна среда  2014 –2020 г.“

На 12 август в сградата на Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България” на пресконференция бе представен проект „Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius monachus), чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида“

Проектът е насочен към подобряване природозащитното състояние на черния лешояд в девет защитени зони: BG0002002 „Западен Балкан“, BG0002044 „Камчийска планина“, BG0002038 „Провадийско-Роякско плато“, BG0002063 „Западни-Родопи“, BG0002126 „Пирин буфер“, BG0002013 „Студен кладенец“, BG0002071 „Мост Арда“, BG0002053„Врачански Балкан“ и BG0002058 „Сините камъни – Гребенец“

Председателят на УС на НЛРС–СЛРБ Васил Василев посочи, че чрез проекта Съюза на ловците и риболовците в България реализира една от основните си функции, а именно  създаване на необходимите условия за подобряване на биологичното разнообразие в нашата страна.

По време на пресконференцията Ива Петрова – ръководител на проекта, експерт към УС на  НЛРС–СЛРБ, представи основните цели и дейности, които ще се реализират в продължение на 42 месеца.

В рамките на проекта ще бъде разширена мрежата от площадки за подхранване на лешоядни птици в страната, чрез изграждане на седем нови площадки; ще се осигури естествена хранителна база на лешоядите в целевите райони, чрез увеличаване на плътността на популациите на копитни видове дивеч; ще се изолират  опасни електропреносни стълбове и електропроводи и ще подобрят  условията за гнездене в целевите райони, чрез поставяне на изкуствени гнезда.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която е предоставена на НЛРС-СЛРБ възлиза на стойност 2 042 658,69 лв. от които: 1 736 259,89 лв. от Европейския фонд за регионално развитие, 306 398,80 лв. национално финансиране от държавния бюджет на Република България.

Средствата по проекта са осигурени от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейският фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ