ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Представиха резултати от научно изследване за автохтонността на елена лопатар

изследване лопатар

 

На 22 октомври в сградата на НЛРС–СЛРБ в София бяха представени  резултатите от „Научно изследване за автохтонността на елена лопатар за българската и балканската фауна“, което е част от изпълнението на проект „Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypiusmonachus), чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида“- BG16M1OP002-3-016-0001, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, чийто бенефициент е Съюзът на ловците и риболовците в България. Целта на научното изследване е да се проучи автохтонността на вида и да се определят възможностите за неговото разселване на териториите на национални и природни паркове.

Изследването е осъществено от Националния природонаучен музей при БАН с екип – проф. Николай Спасов, проф. Нино Нинов и гл.ас.д-р Надежда Карастоянова.

По време на представянето бе проследена еволюцията на вида през различните епохи и историята на палеонтологическите и археологическите находки от елен лопатар на Балканите и в нашата страна. Научното изследване обхваща проучвания и анализи на литературни данни за вида, исторически данни, генетичната структура на вида, таксономичния му статус.

НЛРС-СЛРБ започна изпълнението на проект, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 –2020 г.“

Основни изводи и заключения, които бяха направени, са, че съвременният елен лопатар Dama dama dama по своя произход е свързан с източното малоазийско Средиземноморие, където най-вероятно съществува още от края на късния плейстоцен. Може да се каже със сигурност, че тази  популация не е пренесена от човека нито в историческо време, нито преди това –в неолита. Тя би трябвало да е представлявала самостоятелен и изолиран подвид.

Становището на научния екип е, че в Природните паркове у нас развъждането на елена лопатар за нуждите на Проекта е допустимо. В тези територии лопатарът, като автохтонен вид, е присъщ вид по смисъла на Закона за защитените територии.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ