НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Представиха резултати от научно изследване за автохтонността на елена лопатар

изследване лопатар

 

На 22 октомври в сградата на НЛРС–СЛРБ в София бяха представени  резултатите от „Научно изследване за автохтонността на елена лопатар за българската и балканската фауна“, което е част от изпълнението на проект „Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypiusmonachus), чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида“- BG16M1OP002-3-016-0001, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, чийто бенефициент е Съюзът на ловците и риболовците в България. Целта на научното изследване е да се проучи автохтонността на вида и да се определят възможностите за неговото разселване на териториите на национални и природни паркове.

Изследването е осъществено от Националния природонаучен музей при БАН с екип – проф. Николай Спасов, проф. Нино Нинов и гл.ас.д-р Надежда Карастоянова.

По време на представянето бе проследена еволюцията на вида през различните епохи и историята на палеонтологическите и археологическите находки от елен лопатар на Балканите и в нашата страна. Научното изследване обхваща проучвания и анализи на литературни данни за вида, исторически данни, генетичната структура на вида, таксономичния му статус.

НЛРС-СЛРБ започна изпълнението на проект, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 –2020 г.“

Основни изводи и заключения, които бяха направени, са, че съвременният елен лопатар Dama dama dama по своя произход е свързан с източното малоазийско Средиземноморие, където най-вероятно съществува още от края на късния плейстоцен. Може да се каже със сигурност, че тази  популация не е пренесена от човека нито в историческо време, нито преди това –в неолита. Тя би трябвало да е представлявала самостоятелен и изолиран подвид.

Становището на научния екип е, че в Природните паркове у нас развъждането на елена лопатар за нуждите на Проекта е допустимо. В тези територии лопатарът, като автохтонен вид, е присъщ вид по смисъла на Закона за защитените територии.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ