140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Манипулативни публикации атакуват НЛРС-СЛРБ

НЛРС - СЛРБ

След поредната среща на ръководството на НЛРС – “Съюз на ловците и риболовците в България” с кандидати за народни представители, този път от ПП “ГЕРБ”, във Фейсбук пространството бяха атакувани позициите и принципните теми на разговор на тези срещи от представители на политическото обединение “Демократична България”. Неверните публикации бяха насочени към европейските инициативи, които пряко влияят на лова и любителския риболов и бяха използвани за написване на статия в “Дневник”, в която мнението на НЛРС-СЛРБ не бе потърсено. Затова се възползвахме от законното ни право на отговор и изпратихме писмена позиция до редакцията на медията, като освен нея публикуваме и видео от срещата, което опровергава твърденията в статията:


ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРАВОТО НА ОТГОВОР ДО РЕДАКЦИЯТА НА “ДНЕВНИК”

ПРАВО НА ОТГОВОР

от НЛРС-СЛРБ

От Националното ловно-рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България”(НЛРС-СЛРБ) уважаваме плурализма на мненията и правото на критика, но недоумяваме от действията на представители на обединение “Демократична България”, които предпочитат да коментират в социалните мрежи принципните позиции и основни теми на разговор в Обръщението на НЛРС-СЛРБ към политическите сили и техни представители, но не се отзоваха на поканата за среща и дискусия. Поканата за среща и Обръщението към кандидатите за депутати е изпратено още на 25.02.2021г, като същото е  публикувано и в сайта SLRB.BG на 16.02.2021г.(slrb.bg/novini/2021/02/nlrs-slrb-kani-vsichki-politicheski-partii-na-sreshti-za-obsazhdane-problemite-v-sektora/). Странно защо представителите на “Демократична България” не реагираха тогава, а го правят сега, когато техни опоненти са взели отношение към проблемите на ловната и риболовната общности.  

В цитираният от редакцията на “Дневник” и г-н Сандов меморандум са подадени основните теми за разговор на срещите на ръководството на НЛРС-СЛРБ с кандидатите за  депутати, представители на основни политически сили.  Тези срещи продължават над 90 минути и в тях ние аргументирано представяме проблемите в конкретика. В материала “Предизборно обещание против европейските природозащитни норми: възможно”  (https://www.dnevnik.bg/zelen/2021/03/24/4189435_predizborno_obeshtanie_protiv_evropeiskite/), публикуван в 14:49 на 24.03.2021г., без авторката да се е запознала с позицията на Съюза на ловците и риболовците в България в цялост, както и без да ни потърси за мнение, некоретно е интерпретирала  в публичното пространство една от темите на разговор в тези срещи. В статията се твърди, че ловците сме против зоните по “Натура 2000”, при положение, че ние бяхме активна страна при тяхното въвеждане през 2006-та година. Още повече, че ловът и риболовът са разрешени в тези зони. 

В Обръщението към кандидатите за народни представители става въпрос за обсъжданата забрана в 10% от територията на ЕС на лова и любителския риболов, както и приравняването им към минното дело. Това е в категорично противоречие с позицията на Международния съюз за защита на природата и природните ресурси (IUCN)*, в която ловът официално се признава за инструмент за управление и опазване на дивата природа. Посочените теми са във фокуса и на Федерацията на европейските ловни асоциации (FACE), както и на Международния съвет по лова и опазване на природата(CIC). Тези теми са наднационални, като ние активно се включваме в дискусията и участваме в инициативите на двете световнопризнати ловни организации.  

Наред с това е направена  и следната констатация от авторката:
”…Извън потенциалното ново нарушение на задълженията на България като страна – членка на ЕС, работата против природозащитните директиви означава още по-малко усилия за съхранение на природата в България. Дори и при досегашното номинално съответствие на българските закони спрямо европейските правила, зоните от “Натура 2000” на практика са уязвими за интензивна човешка намеса, унищожаваща европейски местообитания и прогонваща птици – примерите само от последната година включват строителство (напремир край Алепу и Синеморец), разораване на местообитания, замърсяване на реки, автомобилен трафик и други в европейски защитени зони…”.

В пълния текст на Обръщението на Националното ловно-рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България” ясно са посочени темите на разговорите, като е добавено и пояснение към тях, като никъде не присъства думата “Натура”, както и обявяване против природозащитни директиви. Текстът, касаещ европейските инициативи е следният:

”…Оловото в мунициите и риболовните принадлежности

Забраната за използване на муниции за ловни и спортни цели и риболовни принадлежности със съдържание на олово по-високо от 0,1 % е ограничение, което освен седемте милиона ловци в Европа ще засегне и десетки милиони любители риболовци. Същото е прибързано и не е подкрепено с необходимите научни изследвания, потвърждаващи неговата необходимост,  не е направена адекватна оценка на социално-икономическия ефект от подобно ограничение върху всички заинтересовани страни.

Мораториум върху лова на гургулицата

Налагането на мораториум върху лова на гургулица по Централно-източния миграционен път в Европа, без да са налични научни доказателства за неговото негативно влияние върху популацията на вида, е неприемливо за нас. Още повече поради факта, че по–голямата част от държавите членки по миграционния път докладват за стабилни популации през последните 6 години.

Европейските директиви за птиците и местообитанията

Друг съществен проблем е липсата на гъвкави механизми за оценка и изменение на статута на видовете нуждаещи се от специална защита. Необходимо е регламентирането на възможност статутът им да бъде изменен веднага щом съответният вид достигне благоприятен природозащитен статус. особено когато се касае за видове, които в определени региони могат да застрашат популациите на  други диви животни. Такива видове у нас са мечката, вълкът и дивата котка, които имат стабилни числености, много по-големи от тези в Западна Европа на единица площ подходящи местообитания, но са етикетирани от нашите природозащитни НПО като застрашени или уязвими.

Обявяване на строго защитени зони върху 10 % от територията на Европейския съюз

През май 2020 г. Европейската комисия представи своята Стратегия за биологично разнообразие за 2030 г. Една от целите в нея е създаването на защитени територии върху 30 % от територията на Европейския съюз (ЕС). Предвижда се 1/3 от тях, или 10 % от общата площ на ЕС, да бъдат „строго защитени“.

Като организация, чийто основен предмет на дейност е устойчивото стопанисване, възпроизводството и опазването на дивеча и рибата, съхраняването на екологичното равновесие и биологичното разнообразие, приветстваме основните цели, заложени в Стратегията, но сме изключително разтревожени от текста в помощния документ към нея, който беше представен от ЕК и който гласи:

„Това означава, че строго защитените зони трябва да бъдат заети от естествени местообитания и видове и да имат достатъчен размер сами по себе си или заедно с буферни зони с по-ниско ниво на защита, за да се гарантира не нарушаването на природните процеси, от които зависят. Екстрактивни дейности като минодобив, риболов, лов или горско стопанство не са съвместими с това ниво на защита.

Приравняването на лова и риболова с минодобива показва пълна липса на разбиране от страна на ЕК на функцията, които те изпълняват като необходими дейности за устойчиво управление на възобновими природни ресурси. Същевременно забрана за извършване на горепосочените дейности върху минимум 10 % от територията на страната (11 000 км²) ще се отрази негативно върху имуществените права на огромен брой собственици и ползватели на земи, върху социалните ползи от лова, риболова и горскостопанската дейност в съответните региони и ще доведе до допълнителни разходи за управление на дивата природа, като в същото време няма да допринесе с нищо за опазване на биоразнообразието. Нещо повече, забраната на ловностопанската и рибностопанската дейност в тези територии ще доведе до дисбаланс в екосистемите, които са оформени в сегашният им облик именно под въздействие на тяхното влияние стотици години назад във времето.”

В политиката се използват всякакви начини за очерняне на политическите опоненти, но в случая се отправят неверни твърдения, които влияят негативно върху най-старата природозащитна организация в България, която е и най-голяма неправителствена организация в страната. Още веднъж каним представителите на “Демократична България” на среща, в която да разясним проблемите пред ловната и риболовната общности, засегнати в  Обръщението на НЛРС-СЛРБ и Меморандума, и тогава те сами да преценят дали става въпрос за нарушаване на европейски директиви и отклоняване на България от европейското ѝ развитие или става въпрос за защита на интереси на български граждани.


* IUCN  е една от най-авторитетните световни природозащитни организации. IUCN съставя Червения списък на застрашените видове.

Обръщение към кандидатите за народни представители

Последвайте ни и във Facebook!

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ