140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

НЛРС – СЛРБ обявява процедура за избор на изпълнител с предмет “Експертна помощ и мониторинг”

Oперативна програма "Околна среда"

НЛРС – СЛРБ обявява процедура за избор на изпълнител с предмет “Експертна помощ и мониторинг” по  Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, проект “Подобряване природозащитното състояние на черниялешояд (Aegypius monachus), чрез изпълнение на мерки от плана за действие на вида”.
Документи:

Приложение 1 – Техническо задание

Приложение 2 – Образец на оферта

Приложение 3 – Оферти-изисквания

Приложение 4 – Проект на договор

Приложение 5 – Образец на Декларация по ЗТРРЮЛНЦ или ЗРБ

Приложение 6 – Образец на Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 ПМС 160

Приложение 7 – Образец на Декларация за участие на подизпълнители

Приложение 8 – Образец на Декларация за съгласие за участие на подизпълнител

Приложение 9 – Образец на Декларация сходни услуги

Приложение 10 – Образец на Декларация разполагаемост с експерти

Приложение 11 – Образец на Декларация разпололожение експерт

Публична Покана

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ