140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

УС на НЛРС-СЛРБ се отчете за мандат 2017-2021 г.

УС на НЛРС-СЛРБ

Документите и отчетите за предстоящото на 7 и 8 юли Общо събрание на НЛРС-СЛРБ прие Управителният съвет на Националната ловна организация на последното за мандата си заседание, което се проведе в събота в Ямбол. Разгледани и приети бяха отчети за дейността и финансовото състояние на Съюза, за стопанисването на дивеча, счетоводен баланс на организацията, програма и регламент за провеждане на Общото събрание и др.

Към края на 2020 г. в сдруженията от системата на НЛРС-СЛРБ членуват 122 255 български граждани, с което Съюзът остава най-голямата неправителствена организация в страната. 73 960 от тях са ловци, 40 794 са ловци и риболовци, а „чистите“ риболовци са 7501. Спрямо 2017 г. намалението е с 3600 членове, но това се дължи основно на отделянето на сдруженията в Пловдив и Оряхово от националната ловна организация. Трайна тенденция е увеличаването на членовете, които са едновременно ловци и риболовци.

Отчетният период се характеризира с устойчиво финансово състояние на Националното сдружение. Активите са в размер на 6 770 хил. лв., което е с 1 159 хил. лв. повече спрямо 2017 г.

По отношение състоянието на дивечовите запаси бе отчетено, че се забелязва леко повишаване на интереса към стопанисването и ловуването на местния дребен дивеч като алтернатива на лова на дива свиня, чиято популация понесе опустошителен удар от заболяването Африканска чума по свинете. В тази връзка производствените стопанства на НЛРС-СЛРБ имат капацитета да задоволят потенциално увеличаващата се нужда от фермерно произведени птици за разселване в природата.

„Проблемите в борбата със заболяването, които възникнаха преди 2 години, са актуални и днес. Все още не срещаме необходимото разбиране и подкрепа от държавата по отношение финансирането на мерките за биосигурност. Африканската чума остана в сянката на Covid-19, липсата на нови случаи в свинекомплексите и в стопанствата от типа „заден двор“ понижи значително обществения интерес. Това позволи на отговорните държавни институции да неглижират проблема, който продължава да се разраства, като в момента е по-скоро екологичен, а не икономически, какъвто беше през 2018 и 2019 г.“, се констатира в документа.

По отношение на останалите видове едър дивеч се забелязва увеличение на запасите от благороден елен, елен лопатар и сърна. С малки изключения обаче тези видове не се стопанисват на нужното ниво и не могат да развият потенциала си в качествено и количествено отношения. „Необходимо е да бъде увеличен обемът на ловностопанските дейности, насочени конкретно към благородния елен и сърната. Изключително важна е ролята на ръководните органи на сдруженията и дружините, които трябва активно да комуникират със своите членове, като им дават съвети и напътствия за начина, по който трябва да бъде стопанисван дивечът, да насаждат нетърпимост в тях към нарушителите на закона, да популяризират правилните ловностопански принципи и ловна етика“, се казва още в анализа.

Отчита се още нарастване на интереса към лова на хищници и разрастване на добрите практики в редица сдружения да се стимулира отстрелът на чакала и лисицата, което веднага води до по-добра оцеляемост на разселения дивеч, както и до увеличен прираст при заека, сърната и елена лопатар.

Заради драстичния спад в популацията на дивата свиня се констатира сериозно намаление в броя на ловните излети, а оттам и на финансовите отчисления към Националната програма за разселване на дивеч в системата на НЛРС-СЛРБ. През 2020 г. за изпълнение на програмата постъпилите средства по чл. 69 ал. 4 са в размер на 992 хил. лв., а за 2021 г. са 760 хил. лв., което е спад в приходите с около 20%.

В тази връзка УС на НЛРС-СЛРБ потвърди решенията на своята комисия по ловно стопанство относно правилата на Националната програма за разселване на дивеч през текущата 2021 г. При лятното и есенно разселване на птици от големите възрастови групи програмата ще предоставя 40% допълнително количество яребици, фазани и кеклици. За малките възрастови групи бонусът ще е 90% допълнителни птици. При едрия дивеч програмата ще съфинансира 40% от стойността му, а при заека – 30%. Съфинансирането на съоръжения за доотглеждане и адаптация на дивеч ще е 30%. Делът на съфинансирането намалява по всички видове дейности.

Запазването на стопанствата и мощностите за фермено производство на дивеч е приоритет на съюза, въпреки намалените приходи в Националната програма, заяви председателят на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев. Управителят на „Сокол БЛРС“ ЕООД инж. Борислав Бечев пък обяви, че ще бъдат изпълнени заявените количества при всички видове, като единствено при дивия заек заявките са по-големи от възможностите на фирмата.

Членовете на УС дадоха висока оценка на “Сокол-БЛРС” ЕООД във връзка с решаване на дългогодишния проблем със собствеността върху производственото стопанство в Луковит. В резултат на активните действия на екипа на фирмата НЛРС-СЛРБ вече е собственик на стопанството с площ от 196 дка на стойност около 600 хил. лв. С друго решение бяха отпуснати средства и определен изпълнител за пълен ремонт на инкубаторното помещение във фазановото стопанство „Дунав“-Русе.

Домакините от ЛРС-Казанлък обраха титлите в турнира по „Спортинг“ (ВИДЕО)

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ