140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Експертите на Съюза говорят: Инцидентите по време на лов намаляват, но остава проблемът с бракониерството

лов

През изминалата 2020 г. основно  въздействие бе АЧС и световната пандемия от Covid–19. Очакванията бяха поради намалената популация на един от основните видове дивеч, обект на лов в страната – дивата свиня, както и поради страха от заразяване сред голяма част от обществото, да има по-малко ловни излети през годината, а от там и намаляване на нарушенията на Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/ и инцидентите с ловно оръжие. Тези очаквания не се оправдаха и броят на излетите за групов лов на дива свиня остана близък до този през 2019 година.

Експертите на Съюза говорят: Oбществото разбра, че ловците са добрите в приказката

За бракониерските прояви и инцидентите с ловното оръжие по време на ловните излети разговаряме с  експерт-координатора в Направление “Съюзно-организационен живот” на НЛРС-СЛРБ инж. Георги Младенов.

Инж. Георги Младенов
Инж. Георги Младенов
– През миналата година контролът върху законността в лова и риболова беше ли ефективен?

– И през 2020 г. проблемите при законността в лова и риболова стояха с особена острота. Основна причина можем да открием в липсата на достатъчно щатни служители както в сдруженията, така и в контролните органи в лицето на ИАГ и РДГ. В сдруженията за 2020 г. броят на „ловните надзиратели“ – лица по опазване и охрана на дивеча съгласно чл. 67 от ЗЛОД, намаляват до 89 човека, докато през 2019 г. техният брой е 98 .

В голяма част от сдруженията функцията по опазване и контрол на дивеча е вменена на специалистите по лова, което води до нискоефективни мерки или самите мерки не водят до изцяло положителни резултати. През 2020 година броят на горските инспектори, назначени от ИАГ и осъществяващи контролна дейност, не е съществено променен – около 380 човека. Видно от горепосочените данни е, че броят на пряко ангажираните лица по охрана и контрол и спазване на законността е крайно недостатъчен, което води до занижен контрол, охрана и опазване на дивеча.

– И се все пак колко акта са съставени?

– Това е пак щекотлив въпрос. Продължава да се крие информация за заловени нарушители на ЗЛОД и ЗРА? Нашата  информация за съставените актове по ЗЛОД през 2020 г. е, че са съставени 128 акта, за сравнение през 2019 г. са 186 акта.  Но трябва да отбележа, че относно броя на съставените актове от страна на служителите от ловно-рибарските сдружения  продължава тенденцията за ненавременно или въобще не предоставяне на информация към Националната организация, като за 2020 г. липсват данни, за 2019 г. има съставени 6 акта, за 2018 г. също нямаме данни, за 2017 г. са съставени само 4 акта по ЗЛОД.

– До какви изводи стигат експертите на НЛРС-СЛРБ?

–  Изводите, които можем да направим за 2020 г., съпоставяйки данните, предоставени от ЛРС и ИАГ, са, че липсва ефективна охрана и контрол по лова и риболова в ловно-рибарските сдружения, членове на НЛРС-СЛРБ. Недостатъчно ефективна е и охраната и контрол по лова и риболова от страна на държавните органи. На ниско ниво е комуникация между държавните органи, имащи отношение към контрол и опазване  на лова и риболова, и ловно-рибарските сдружения.

–  Какво е необходимо да се предприеме?

–  Крайно необходимо е да се инвестират повече средства от страна на сдруженията. Наложителни са и промени в законодателната уредба, с които да се дадат повече възможности на ловно-рибарските сдружения за борба с нарушителите по ЗЛОД и ЗРА. Важно е да се отбележи, че при диференциране на нарушенията по ЗЛОД, като при острел на едър дивеч например, деянието да се квалифицира не като нарушение, а като престъпление, ще има много голям ефект. Непримиримост към членовете ловци, извършили нарушение на закона, квалифицирано от уставите на ловно-рибарските организации като бракониерство, и моменталното им изключване от редовете на съответното сдружение. Изграждане на система за информация между сдруженията за навременно уведомяване за изключени членове за бракониерство с цел неприемането на тези на лица в друго сдружение. Даване на публичност на тези деяния с ясно разграничаване на ловната общност от тези нарушители с цел недопускане създаване на паралел у обществото между бракониерите и законните ловци.

– Тенденцията при нараняванията с ловно оръжие по време на лов бе към намаляване на инцидентите. Така ли е и сега?

– Да, намаляват. За 2020 г. имаме 6 наранявания с ловно оръжие по време на лов. През 2019 бяха 7. За съжаление през миналата година не можахме да се предпазим от инциденти, завършили с летален край. Въпреки, че през 2019 г. нямаше смъртен случай по време на лов, през 2020 г. имаме един такъв в ЛРС-Радомир. Останалите злополуки са допуснати в сдруженията от Златарица, Стара Загора, Хасково, Мездра-Роман. Едно от нараняванията е в сдружение извън състава на НЛРС-СЛРБ – „Орловица“ Средец.

Правила за безопасност по време на лов

– Какви са основните причини за инцидентите?

–  Те не са се променили и лесно могат да бъдат изброени. Не се провеждат инструктажи от ръководителите на лова или организацията на ловните излети не е на ниво и дисциплината в рамките на ловния излет е лоша. Употребяват се сачми/дробинки/ при групов лов на дива свиня, стреля се по неясно видима цел. Самоволното напускане на постовете /пусиите/ по време на лов е решаваща причина за инциденти. Правилата за безопасно боравене с ловно оръжие са известни на всички, но невинаги се спазват, а участието в групов лов без всички ловци да са екипирани с облекло с ярък сигнален цвят е много опасно.

Указания за безопасно боравене с оръжие за ловни цели

–  Какви мерки трябва да се вземат?

–  За да се ограничат инцидентите по време на лов, е необходимо да се обърне особено внимание на безопасното боравене с ловно оръжие, като се направят опреснителни курсове и инструктажи преди откриването на груповия лов. Внимателно да се извършва подборът на ръководителите на ловни излети, като за такива да се избират ловци с дългогодишен ловен опит, познаващи добре ловностопанския район. Да се провеждат инструктажи с председателите на ловните дружини и ръководителите на ловните излети относно стриктното спазване на дисциплината по време на лов. Задължителни са инструктажите преди всеки групов лов, като се отстраняват ловци в нетрезво състояние или ловци, които в нарушение на чл. 83н. от ЗЛОД и не са екипирани с шапка или облекло с ярък сигнален цвят. Гоначите по време на гонките да бъдат насърчавани да вдигат повече шум, за да могат останалите ловци да се ориентират за тяхното местоположение.

Последвайте ни и във Facebook!

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ