140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ръководството на Националното сдружение отчете дейността си през мандата

отчете мандата

На 7 юли започна заседанието на Общото отчетно-изборно събрание на Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България”. То се провежда в два последователни дни, като на 8 юли ще бъдат избрани новите ръководни органи на Съюза.

Ето и някои основни моменти от доклада на председателя на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев пред делегатите.

В системата на Националната организация към края на мандата членуват 138 ловни и ловно-рибарски сдружения, 4 рибарски сдружения и 2 клуба по интереси. През отчетния период членският състав на организацията е намалял с около 3 600 членове, като това се дължи основно на отделилите се две големи сдружения ЛРД „Сокол “– гр. Пловдив и ЛРД „Сокол“ гр. Оряхово. При категорията риболов е налице намаление с 800 бр., като при тях всяка година се наблюдава спад или увеличение.

Провежда се Общото отчетно-изборно събрание на НЛРС-СЛРБ (ОБНОВЕНА)

Възрастовата структура на членския състав на сдруженията в категорията ловци и ловци-риболовци показва, че мъжете над 65 г. и жените над 60 г. в началото на мандата са били 14,74 % от всички мъже и жени, а в края вече са 16,94 % т.е. има увеличаване на членовете в пенсионна възраст. Това се дължи на демографските промени и все по-застаряващото население на страната.

През мандата Управителният съвет проведе общо 24 заседания, като едно от заседанията, което бе извънредно, не взе решения поради липса на изискуемия кворум, съгласно Устава на НЛРС – СЛРБ. Обсъдени и взети решения бяха по 160 основни точки и 38 текущи точки.

През мандата Общото събрание на НЛРС-СЛРБ е заседавало 4 пъти. Всички общи събрания са започвали навреме и при кворум над 50%.

Африканската чума по свинете нанесе опустошителен удар върху популацията на дивата свиня в по-голямата част от страната. Запасите ѝ намаляха почти двойно, а ползването 2,5 пъти за последните четири години. Проследявайки бързината, с която се разпространява това заболяване. със сигурност може да се твърди, че то няма да подмине и регионите, в които запасите са все още високи (основно в Югозападна България).

„Проблемите в борбата с АЧС, които възникнаха преди 2 години са актуални и днес. Все още не срещаме необходимото разбиране и подкрепа от страна на държавата по отношение на финансирането на мерките за биосигурност по време на лов. – констатира Василев. – Африканската чума остана в сянката на Covid-19, липсата на нови случаи в свинекомплексите и в стопанствата тип „заден двор“ понижи значително обществения интерес. Това позволи на отговорните държавни институции да неглижират проблема, който продължава да се разраства, като в момента е по-скоро екологичен, а не икономически, какъвто беше през 2018 и 2019 г.”

Отчето бе, че с малки изключения, едрият дивеч в ловностопанските райони на сдруженията не се стопанисва на нужното ниво. Въпреки че за последните четири години се отчита увеличение на числеността на благородния елен, елена лопатар и сърната, респективно с 30 %, 16 % и 11 %, регламентираното ползването остава твърде ниско, като при благородния елен съставлява едва 3,1 %, а при сърната 1,5 % от пролетните запаси.

Запасите и ползването на местния дребен дивеч варират в отделните години през мандата. Най-сериозен остава проблемът при дивия заек и двата вида кеклик, при които се наблюдава ясна тенденция на намаляване на запасите и отстрела (през последните 2 години имаме нулево ползване и на двата вида кеклик).

Налице е тенденция за намаляване на числеността в популациите на някои видове мигриращ дивеч в световен мащаб, като пъдпъдъка и гургулицата. Главните причини за това са загубата на местообитания в резултат от агресивното селско стопанство, както и нерегламентирания улов на тези видове по Средиземноморието, Северна Африка и Близкия Изток. Въпреки това ЕК посочва като неустойчиви сегашните нива на регламентирано ползване на тези видове в Европа и ги квалифицира като една от основните причини за влошаването на тяхното състояние. В  тази връзка в Брюксел се правят опити да бъдат разработени първите научни модели, които да редуцират ползването на ловните видове с намаляващи числености, до нива, които да доведат до стабилизиране и последващо възстановяване на техните популации.

 „За последните 4-ри години успяхме да осъществим контакт не само с българските евродепутати, а и с представителите на България в различните европейски работни групи. Успяхме да ги убедим в нашите идеи и те в по-голямата си част ни подкрепяха по важните за нас теми. – категоричен бе председателят Василев. – За съжаление, ние не можем да влияем на целия континент и част от битките бяха загубени, но други продължават. Пълната забрана на оловото е вече не само химера, а конкретно предложение на Европейската агенция по химикали, като в момента подготвяме 2 становища в защита на българските ловци и риболовци. Едното е съвместно с FACE, другото е наше самостоятелно. За нашето сме подготвили анкета, в която вече имаме събрани над 1800 отговора. Забраната на лова на гургулици е друга от важните теми, по които ние работим. Преди по-малко от 7 дни, съвместно с Изпълнителната агенция по горите и Министерството на околната среда и горите участвахме в среща, в която отново защитихме този вид лов. Беше предложена пълна забрана на отстрела на гургулица, но след тази среща нещата се обърнаха и вече се обсъжда намаляване на квотата.”

В доклада бе посочено, че в рамките на мандата ръководството НЛРС-СЛРБ водеше последователна политика за постигане на финансова стабилност и ръст на приходите, за икономически растеж на сдружението, за ефективно планиране на наличните ресурси, както и за законосъобразно и ефикасно извършване на разходите. За  целта  ръководството продължи политиката за увеличаване площта за отдаване под наем, за актуализиране размера на наемите с цел достигане пазарни нива на наемните цени, за намиране на платежоспособни наематели, както и за инвестиране и подобрения в притежаваните имоти.

В периода на отчетния период  по линия  на Националната програма за разселване  са осигурени 595 хил. фермено произведени птици на стойност 7 737 хил.лв., като 53% от тях са от вида ловен фазан(316 хил. бр.), 19% са полудива патица (112 хил.бр.), яребицата е 16% (97 хил. бр.), колхидски фазан – 9% (54 хил. бр.) и тракийски кеклик – 3% (16 хил. бр.);

Разселени са 214 елен лопатара и 26 диви свине, на обща стойност 141 хил.лв., 1441 фермено произведени диви зайци, на стойност  220  хил.лв.

Изградени са съоръжения за доотглеждане и адаптация на стойност 98 хил.лв

За изпълнението на Националната програма за разселване са вложени 8 196 хил.лв., 61% от тях са средства от бюджетите на сдруженията, а останалите 39% са средства от използваните разрешителни за лов, превеждани от сдруженията по сметка на Националната организация.

За реализирането на Програмата за зарибяване участие са взели 27 сдружения или 19,6% от членовете на Националната организация. Със средства от бюджета на УС на НЛРС–СЛРБ за четирите години е закупен зарибителен материал на стойност 73 879, 21лв.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ