140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

НЛРС-СЛРБ със свое становище относно новата Обща селскостопанска политика на ЕС

становище обща селскостопанска политика

В качеството си на заинтересована страна Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България” изпрати до МЗХГ свое становище относно новата Обща селскостопанска политика (ОСП) на ЕС за периода 2021-2027 г. 

Становището съдържа конкретни предложения, имащи отношение към подържането на биоразнообразието и в частност към създаването на условия за възпроизводство на дивеча.

Сред предложенията на НЛРС-СЛРБ са:

  1. Отложено обработване на част от земеделските площи след прибиране на реколтата;
  2. Забрана на цялостното разораване на всички полски пътища и прилежащите към тях ивици необработваема земя;
  3. Създаване в земеделските стопанства на непродуктивни площи (мултифункционални вегетативни ивици) със специфична растителност по контурите и границите на земеделските площи, включително разположени по продължение на водните обекти, напоителни и отводнителни канали, полските пътища, полезащитните пояси и первазите на горите, около трайни и зеленчукови насаждения;
  4. Устойчиво управление на елементи на ландшафта. Създаване на ивици  площи без производство и обработка;
  5. Създаване на взаимно-спомагателен фонд, от който да се обезщетяват земеделските производители за щетите, които дивечът нанася на земеделските култури;
  6. Обработката на угарите да става след периода на гнездене и извеждане на новите поколения на птиците – след 1 септември и преди 30 март;
  7. При подържането на пасищата да се запазват определен процент съществуващи храстови групи.

При подготовката на становището за новата Обща селскостопанска политика на ЕС беше ползвана експертната помощ на адвокат Пламен Абровски.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ