140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

На 15 и 16 март ще се проведе национално съвещание с ръководствата на сдруженията

съвещание сдруженията

Традиционната годишна среща на УС на НЛРС-СЛРБ с ръководните органи на сдру­женията ще се проведе на 15 и 16 март т. г. в гр. Хисар след едногодишно прекъс­ване заради пандемията от коронавирус и ограничител­ните мерки, свързани с нея. На съвещанието са поканени председателите на УС и КС на ловно-рибарските сдружения, щатните ръководители, спе­циалистите по лова и счетово­дителите им.

По време на срещата с председателите на УС на сдруженията ще бъдат разгле­дани темите за състоянието на популациите на основните ви­дове дивеч по места и правил­ното планиране на дейностите по тяхното стопанисване; аф­риканската чума по свинете и развитието й към момента, състоянието на запасите на дивата свиня у нас, коментари относно бъдещото стопанис­ване на вида; ролята на обек­тивното и реално таксиране и планиране на ползването на отделните видове дивеч (чрез доклади по региони за със­тоянието на едрия и дребния дивеч и местообитанията в предоставените на ЛРС за сто­панисване ловища);

съвещание сдруженията

информа­ция за „Националната програ­ма за устойчиво развитие на дивечовите запаси в система­та на НЛРС-СЛРБ, чрез раз­селване на дивеч“ през 2022 г.; инициативи на ЕК, пряко засягащи ловностопанската дейност и любителския рибо­лов в Европа (ловните видове, които не са в състояние на сигурност – необходимост от осъществяване на мониторинг на мигриращи видове дивеч, стратегия за биологичното разнообразие за 2030 г. на ЕС, забрана за употреба на олово в боеприпасите и риболовните принадлежности); обсъждане на инициативата за въвежда­не на електронни разрешител­ни за лов и др.

С председателите на КС на сдруженията на съвещанието ще бъдат обсъдени риско­вите фактори в отчетността на сдруженията, отчитане на членството в тях и др.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ