140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

НЛРС-СЛРБ настоява за милиони компенсация, ако се забрани оловото в мунициите

нлрс-слрб становище

Ръководството на НЛРС-СЛРБ изпрати до Комитета по оценка на риска(RAC) към Европейската агенция по химикалите(ECHA)  поредното си становище относно предложеното ограничение за използване на олово и неговите съединения в боеприпаси за стрелба на открито и в риболовни принадлежности.

Вижте пълния текст на документа

С настоящето становище НЛРС-СЛРБ внася яснота за начина на функциониране и управление на ловното стопанство в България, собствеността на дивеча, взаимоотношенията между собственика на дивеча и лицата, стопанисващи дивеча, социалния статут на българския ловец и взаимовръзката на тези аспекти с предложението на Европейската агенция по химикалите (ECHA) за ограничаване употребата на олово в боеприпасите за граждански дейности на открито.

От посочените в становището официални данни от Главна дирекция „Национална полиция“ (General Directorate National Police) става ясно, че към 23.09.2021 г. в България са регистрирани 184 836 гладкоцевни огнестрелни оръжия. Лицата, притежаващи огнестрелни оръжия с гладкостенна цев за ловни цели са 123 181. От тях 69 585 лица (56,5 %) притежават само по един брой гладкоцевно оръжие. 68 051 са дългоцевните нарезни оръжия с централно възпламеняване. Дългоцевните огнестрелни оръжия с нарезна цев и периферно възпламеняване са 2 763 броя.

Във връзка с изложеното по-горе и след направената експертна оценка може да се заключи, че ако бъдат приети предложените от ЕCHA рестрикции, българските ловци ще трябва да заменят минимум 100 000 бр. гладкоцевни пушки с нови такива, сертифицирани за стрелба със стоманени сачми. Имайки предвид, че стойността на едно ново бюджетно гладкоцевно огнестрелно оръжие, сертифицирано за стрелба със стоманени сачми, е от порядъка на 1000 €, следва, че замяната на непригодните огнестрелни оръжия ще струва на българската ловна общност минимум  100 000 000 €.

Събирането на физически подписи продължава до 15 септември, а до октомври петицията може да се подписва онлайн

Според публикувано на 7 юли проучване на FACE (RACH Law Study) 25 % от ловците в Европа ще се откажат изцяло от ловни дейности, а други 30 % ще ловуват по-рядко. В становището се oбръща внимание, че това са средностатистически данни за ЕС, където средната стойност за покупателната способност на европейския гражданин е в пъти по-високa от тази в България. Поради тази причина се очаква значително по-сериозен отлив на ловци у нас, което ще предизвика редица сътресения в ловностопанската дейност у нас,  което ще има пряко негативно влияние върху управлението на популациите на отделните видове дивеч на територията на страната и свързаното с това увеличение на щетите върху земеделските и горски територии. 

 НЛРС-СЛРБ счита, че предложението трябва да бъде съобразено със социално-икономическите условия в различните държави членки в ЕС, съответно да бъдат предвидени достатъчно дълги преходни периоди, които за България да са минимум 10 г.

НЛРС-СЛРБ настоява ЕК да осигури съответното финансиране, чрез което българските ловци да могат да подменят огнестрелните си оръжия, непригодни за стрелба със стоманени сачми, така че да могат да отговорят на изискванията, които евентуално биха могли да бъдат наложени с този регламент.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ