140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

В Дома на ловеца в София се проведе кръгла маса за конфликта човек-мечка

конфликта човек-мечка

Днес в Дома на ловеца в столицата се проведе кръгла маса на тема „Каква е истината за състоянието на кафявата мечка (Ursus arctos L.) в България. Тенденции, проблеми и възможни решения”, организирана от Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България.

В събитието се включиха представители на МЗХ, ИАГ, БАН, ЛТУ, държавните горски предприятия, ловни и горски стопанства, природните паркове, множество неправителствени организации,  ловни дружини и сдружения.

„Кафявата мечка е вид, който винаги е присъствал в нашата природа и трябва да направим така, че популацията да бъде управлявана устойчиво – с тези думи председателят на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев откри срещата. – Тази дискусия е важна, тъй като съвместното съжителство на човека и мечката е неизбежно. Силно се надявам, че в края й гледните точки на всички заинтересовани страни ще бъдат представени и ще са набелязани конкретни мерки в рамките на действащото законодателство, които да предполагат взаимодействието на всички институции и организации, имащи отношение към управлението на вида.”

конфликта човек-мечка

Мирослав Калугеров, директор на дирекция Национална служба за защита на природата към МОСВ също поздрави участниците в кръглата маса и призова:

„Нашата мисия е да опазим този емблематичен за България вид. По една или друга причина конфликтът човек-мечка се задълбочава през последните години и според мен е време да спрем просто да си говори, а да работим на практика. Има план за действие за вида, който е приет наскоро, трябва да обединим усилия и да започнем да изпълняваме мерките, които произтичат от него. За съжаление финансово осигуряване на този план е лимитирано. Затова призовавам всеки от нас, който е в съответното ведомство или неправителствена организация да положи максимални усилия, за да съумеем да реализираме плана. Много важна е и ролята на местните общности, които търпят щети и са съществената част от конфликта човек-мечка.”

За точни и ясно насочени действия за ограничаване на конфликта човек-мечка говори и изпълнителният директор на ИАГ инж. Стоян Тошев. Според него такива форуми са изключително полезни и навременни, за да могат зайнтересованите страни да намерят решение на проблема.

В началото на срещата кратко резюме на конфликта мечка-човек в България направи инж.Стилиян Герасков – експерт в НЛРС-СЛРБ.

За статуса и числеността на вида в България и кратко представяне на „План за действие за опазване на кафявата мечка 2024 – 2033″ със свои презентации участваха учените проф. Николай Спасов и Руслан Сербезов.

конфликта човек-мечка

Презентация изнесе и главния експерт в отдел „Ловно стопанство” към Изпълнителна агенция по горите инж. Васил Паланов. Методиката за мониторинг на вида и резултати от ежегодното му провеждане представи  Радослав Станчев – главен експерт в МБРГЕ към Изпълнителна агенция по околна среда.

 В програмата на кръглата маса са включени презентации на теми като „Софтуер за статистическо изследване      на      популацията на кафявата мечка.” от проф. Тодор Гюров – ИИКТ – БАН, „Проблеми с кафявата мечка (Ursus arctos L.) в България и възможни причини за тяхната проява” от гл. ас. д-р Градимир Груйчев – катедра „Ловно стопанство” – ЛТУ – гр. София, „Анализ на състоянието на мечите запаси у нас и новите адаптационни изяви на вида в урбанизираната среда” от  инж. Андон Кондузов – директор на ДЛС Мазалат, „Актуални проблеми с вида кафява мечка на територията на община Априлци и община Троян” от инж. Добромир Нейков – ДЛС „Русалка“ – гр. Априлци, „Иновативни подходи и методи за мониторинг на кафявата мечка в България” от д-р Райчо Гънчев.

 С доклад за управлението на кафявата мечка в Хърватия участва Нешка Кончевски.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ