ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Нов проект ще пази есетрите в Дунав

Застрашеният вид руска есетра има всички шансове да оцелее. Над 20 хиляди тримесечни рибки поеха по пътя към свободата, през делтата на Дунав и евенту­ално до Черно море. Видът е сред последните четири, които все още се срещат в Дунав. От много години WWF България работи за опазва­нето на техните естествени местообитания, като особено впечатляващи зарибявания бяха извършвани през 2014 и 2015. Тогава природоза­щитната организация пусна в басейна на реката 50 хиляди есетрови риби.

За да се даде възможност за опазване на тези ценни видове в Долен Дунав и се­верозападната част на Черно море, стартира нов проект с подкрепата на LIFE – финан­совият инструмент на ЕС за околната среда. През следва­щите четири години чрез про­екта, включващ седем парт­ньори от шест държави, ще се положат грижи за по-добра защита на есетрите. Заеднос рибарските общности, ал­тернативни източници на до­ходи ще бъдат изследвани и разработени, за да се намали зависимостта от престижните в миналото, но понастоящем незаконни, дейности. Правоп­рилагащите органи ще бъдат подпомагани в борбата срещу бракониерството, контрабан­дата и незаконната търговия. Освен това, пазарите за хай­вер и есетрово месо ще бъ­дат внимателно наблюдава­ни, за да се следи спазването на законовите изисквания.

Територията, обхваната от проекта, е единственият реги­он, в който все още се срещат жизнеспособни популации от диви есетрови риби в Европa. Тя включва не само държа­вите членки на ЕС Румъния и България, но и Сърбия – с частта от Дунав под язови­рите Железни врата, както и Украйна – включително се­верната част на дунавскатаделта.

Основната заплаха за ду­навските есетри е експлоа­тацията. Въпреки строгата правна защита във всички страни по поречието на До­лен Дунав и крайбрежието на Черно море, незаконният риболов и търговия с месо и хайвер от диви есетрови риби все още застрашават послед­ните оцелели представители на тези древни и емблема­тични видове.

Жизненият цикъл на есет­ровите риби наподобява този на човека – те живеят дълго, но се размножават само ня­колко пъти в живота си. Ще отминат 12-15 години преди пуснатите наскоро руски есет­ри да се завърнат обратно в Дунав и да създадат първо поколение. По тази причи­на те са много уязвими на свръхулов и бракониерство. Затова трябва да пазим тех­ните местообитания и да им дадем шанс да изградят ста­билна популация. В противен случай рискуваме да загубим безценен вид, оцелял в про­дължение на 200 милиона години.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ