ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Река Въча в режим „хвани-пусни“, защо?

река въча в режим хвани-пусни

Наскоро излезе заповед на земеделския министър, касаеща някои промени в регламента за риболов и наложени ограничения при улова на балканска пъстър­ва. В точка 4.2 от заповедта се упоменава, че риболовът на балканска и македонска пъстърва в участък от река Въча от ВЕЦ-1 до вливането й в Марица преминава в ре­жим „хвани-пусни“ за пери­ода 2020-21 година. Тоест, при улавяне на тези риби задължително следва да се връщат обратно. Това е най- долното течение на реката, което се посещава от рибо­ловци, най-вече пъстървад­жии.

река въча в режим хвани-пусни

За мнозина предприетата мярка беше наложителна и я приеха със задоволство, други останаха учудени от рестрикциите, а имаше и такива, които изразиха недо­умение.

Рестрикциите в риболова на яз. „Пчелина” предизвикаха недоволство и протестна подписка

Да се върнем към хронологията на събитията и да проследим кое наложи и как се стигна до включва­нето на реката в доста на­бъбналия списък от реки с такъв режим на риболов по отношение на пъстървата.

През последните десети­на години река Въча често е тормозена от разни при­щевки на собствениците на електроцентрали и всички, свързани с енергийната про­мишленост. Беше и замър­сявана, а много често драс­тично намаляваха оттока, за да се стигне през късната есен до прецедент – тотално спиране на водата и изцяло сухо корито по цялото протежение на гр. Кричим и прилежащите на­долу села. И това се случи на няколко пъти в рамките на седмица. Вдигна се шум в медиите, показаха потре­саващи кадри на измрели или агонизиращи из малките локви пъстърви. Появиха се и мародери, които пълнеха торби с риба и даже се рад­ваха на ненадейното изоби­лие. За изхвърления през този период хайвер какво да кажем – това поколение риб­ки е тотално погубено.

река въча в режим хвани-пусни

Поради всички тези факти и тоталното обезрибяване в споменатия участък, активи­сти от клуб „Олимпик 2002“ подеха инициатива за из­готвяне на предложение до ИАРА за налагане на режим „хвани-пусни“.

Да се даде шанс на рибата да възстанови популацията си.

Намериха широка подкре­па в пъстървовите среди. Първи приветстваха идеята от клуб „Балканка“, Спининг клуб „Стари видри“, Федера­цията на мухарите в Бълга­рия. Подкрепиха ги и други риболовни клубове от Плов­див, Асеновград, Велинград.

Всички споменати сдруже­ния координираха действия­та си и внесоха мотивирани предложения до ИАРА и МЗХГ. Експерти от държав­ните институции също погледнаха благосклонно и с разбиране по отношение искането на риболовците. Предприетата мярка не е крайна (с пълна забрана на риболова) и това все пак е жест към риболо­вците – да имат възможност да упражняват хобито си, но в режим на задължително връщане на рибите.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ