НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Турция прибира лъвския пай от черноморската риба

турция риба

Нов доклад за състоя­нието на видовете риба в Средиземноморския и Чер­номорския регион, публи­куван наскоро, дава някои оптимистични нотки на фона на преобладаващите тъм­ни краски. Все още 75% от рибните запаси остават под­ложени на прекомерен улов. Това все пак е положителна новина, понеже преди 4 го­дини цифрите са били още по-тревожни – 85%. Отчитат се положителни тенденции при запасите на хек в Сре­диземно море и на калкан в Черно море.

Докладът е изготвен от експерти на базата на данни­те, събрани и предоставени от риболовните администра­ции на средиземноморските и черноморските страни. Устойчивото управление на риболова носи не само пол­за на рибните ресурси, това е и здрава храна и поддър­жане на културното наслед­ство в крайбрежните райони, отчитат експертите.

Корморани налагат терор по северните реки

Изнесени бяха и някои любопитни факти относно риболова и разпределянето на рибните ресурси в Чер­но море. Най-голям улов на риба – почти 58% реализира Турция. В класацията след­ват Грузия, Русия, България, Румъния и Украйна. За нас утехата е, че сме в „златната среда“.

турция риба

Общият риболовен флот в двете морета се състои от 87 600 кораба, като по­вечето са малки корабчета и лодки (83%) с ограничени риболовни възможности и се занимават с така наречения дребномащабен риболов. В същото време делът в добивите на риба от мал­ките съдове е едва 15%. С промишлен риболов и други съпътстващи дейности са ангажирани близо 800 хи­ляди души от прилежащите европейски и африкански страни. Общата годишна икономическа стойност на региона се оценява на 9,4 милиарда долара.

И още нещо тревожно. Работната ръка в сектора застарява. Половината от ангажираните в рибарство­то хора са над 40 години, а едва 15% са под 25-годишна възраст. Очевидно профе­сията „рибар“ вече не е така престижна, както е била в доброто старо време.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ