140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Рибните ресурси на язовир „Ивайловград” са застрашени

ресурси ивайловград

Загрижени за рибните ресурси на родоп­ския язовир „Ивайловград“ риболовци, еко­лози и туристи подготвиха Петиция, която ще изпратят до министерството на околната среда и водите, до министерството на енер­гетиката, до Басейнова дирекция „Източно­беломорски район“, до областния управител на Хасковска област, до кмета на Ивайлов­град. Ето какво пише там.

След министерската заповед – Водоеми за зарибяване има, а зарибител?

Уважаеми госпожи и господа, министри и кметове,

С тази Петиция бихме искали да се обър­нем към Вас с призив за увеличаване на минимално допустимия воден обем в язовир „Ивайловград“ и контрол по спазването му. Понастоящем, както и през втората полови­на на 2020 г., се наблюдават критично ниски нива на язовира, особено в размножителния период на рибата, което е неблагоприятно за рибните популации. Периодично, след рязко намаляване на нивото в плитките зони, особено около землищата на селата Бориславци и Малки Воден, се забелязват множество мъртви риби, неуспели да се върнат обратно във водата, както и хайвер отложен и останал на сухо. Така голяма част от естественото възпроизводство е с предо­прелена съдба.

Освен върху водните обитатели, критично ниските нива на язовира се отразяват зле и на хората, граждани на Република България – данъкоплатците, любителите на риболова, туризма, местния поминък от къщи за гости, малки хотели, магазини и др.

Всички се обединяваме срещу това посе­гателство и заставаме зад тезата, че освен производство на електроенергия, имаме право като граждани на Република България на поминък, туризъм, риболов. Тенденцията е притеснителна през последните години и е причина за драстично намаляване на годиш­ния воден запас. При липса на адекватни мерки и контрол имаме готовност да органи­зираме местен референдум.

***

Язовир „Ивайловград“ e изграден на до­лното течение на река Арда в Източните Родопи. На стената му е третият и после­ден ВЕЦ от водноелектрическата каскада „Арда“. Има площ от 15 кв км и воден обем от близо 200 милиона куб. метра. Дължината му е цели 36 км и това го прави най-дългият в страната.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ