НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Баластриерите: Сега им е времето да се тестват

баластриерите

Заради стъпаловидния „сух режим“, въведен според надморската височина на водоемите в страната, на практика тоталната забрана трае само месец – през май. Но пък в разрешител­ния списък попадат популярни и по-малко из­вестни баластриери, а те предлагат интересни възможности.

За софийските водоеми от този тип ще гово­рим отделно, но такива обекти има и в много други области в страната, които са разрешени за риболов. Например баластриерите в Пазарджишко, Ста­розагорско, Сливенско, Ямболско. Някои са от затворен тип, други са проточни, свързани с река. Във всички тях рибните ресурси не са в изобилие, но предвид ограничените рибо­ловни възможности по това време, може да се получи приятна занимавка.

Сега им е времето да се тестват…

баластриерите

СОФИЙСКИТЕ БАЛАСТРИЕРИ ВИНАГИ МОЖЕ ДА ИЗНЕНАДАТ ПРИЯТНО

Баластриерите в землища­та на селата Долни Богров, Челопечене, Чепинци и Све­товрачане. Това са част от разрешените водоеми в окол­ностите на столицата по вре­ме на тоталната забрана. Те са от „постоянното присъст­вие“ в разрешителния списък години наред. Някои риболо­вци гледат пренебрежително към тези обекти и не са склон­ни да си губят времето по тях. Други са пристрастени и ги посещават най-редовно, осо­бено пък ако живеят наблизо и са ги опознали с годините. Има и хора, които се сещат за баластриерите само през времето на забраната, когато възможностите са ограничени и разчитат, че поне

има къде да заметнат въдици

без да очакват кой знае какво. Всяка от трите категории рибо­ловци е със своите аргументи.

По мое мнение най-перс­пективна и с най-впечатля­ващо рибно разнообразие е голямата баластриера при с. Челопечене. Освен че разпо­лага с внушителни дълбочини, водата там е заляла цели дър­вета и има прекрасни условия за укритие на рибите. А има и още един бонус – съществу­ва пряка връзка с Лесновска река, което дава възможност и за „обмен на риба“ при някои екстремни ситуации. Посеща­вал съм и Долни Богров, и Че­пинци, докато от Световрача­не нямам преки впечатления. Но съм сигурен, че ако се про­веде анкета сред софийските риболовци коя е най-атрактив­ната баластриера, то всички ще си имат своите почитате­ли. И това е нормално, всеки, който е опознал особеностите на конкретния водоем, после ще трупа дивиденти от опита си. Имам приятел, който си пада по улова на хищни риби и признава само и единствено Долни Богров. И не случай­но, хващал е там и сомове, и всякакви щуки, и трофейни ко­стури. Но сега няма да правим такива класации.

Нека очертаем приоритет­ните риби.

Щукарският риболов тръгна от 1 май – Спинингисти и класици в трепетно очакване

Сомът присъства навсякъде

по споменатите водоеми, но данни за целенасочен улов има от Челопечене и Долни Богров. Даже на Долни Богров много често недорасли сомче­та налитат на подадените за щука каракудки на тапа. През миналата година на Челопе­чене се хванаха доста сомове от порядъка на 20-30 кг, но все пак тяхното по-силно време е през лятото.

Щуката (за нея разрешиха риболова от 1 май) също е повсеместно разпространена.

Най-едрите щуки

са от Чепин­ци – няколко трофея по 10-12 кг. Такива риби има хванати и от Челопечене, а на Долни Богров по традиция излизат по-дребни зъбатки, но пък там са възможни и ефектни серии в подходящи дни. Богровските костури обаче са се прослави­ли в рибарските среди. Даже някои ги предпочитат пред щуките и са изучили как да ги ловят. Известно е, че щипокът е топпримамка за костур от сой. Бялата риба също я има, но изглежда леко изостава в конкуренцията на агресивните риби. Може да се каже, че на Чепинци популацията й е най- стабилна, а и от Челопечене идват вести за такъв улов.

баластриерите

Толкова за хищниците,

да видим мирните риби

Каракудата е навсякъде и през май може да се направи целенасочен улов. Платиката е с най-стабилна популация на Челопенече, а вече се на­стани и на Чепинци. Интерес­но, но на Долни Богров я няма. Бабушка също има навсякъде. Уклеят, макар и преобладава­що дребен, е най-многоброен на Чепинци. Трябва да се от­бележи, че на Челопечене и Долни Богров има и големи пасажи с червеноперки. А най- голямата пролетна атракция на Долни Богров са линовете. За тях се ходи на ранина, като вече са приучени и на алтер­нативни примамки (сладка царевица, жито, хляб), понеже червеите бързо се надушват от безбройните слънчаци и само на тях на бива да се раз­чита.

Риболовът на плувка си остава приоритетен и най-по­пулярен, но по софийските ба­ластриери си има и фенове на дънните въдици.

Спинингистите пък са оби­чайна гледка не само по баластриерите, но и по всички тези водоеми. Даже заради прена­селените с рибари брегове се научиха да влизат с лодки и да търсят спокойни риби сред плантациите от тръстики и ша­вари.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ