НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Съвети за начинаещи плувкаджии – В името на динамичния риболов

съвети плувкаджии

Да лови риба в толкова популярния стил „хвър­ляш-вадиш“ е жадувано преживяване за всеки рибо­ловец, особено за онази категория хора, която си пада по риболова на плувка. Е, няма как винаги да се постигне такава динамика, но през пролетта и началото на лятото е възможно да се получи. Ако се подходи сериозно в подготовката и се спазват някои основни тактически изисквания, поне укллеи и бабушки може да се ловят серийно и да се натрупа солиден актив от риба в живарника даже и по водо­еми със свободен статут.

Ще дадем някои съвети за плувкаджии с по-малък практи­чески опит, за да се ориенти­рат по-лесно в обстановката и да се насладят максимално на благоразположе­ние на рибата. Защото често се наблюдава как заради някои грешки се нарушава ритъма на риболова и оттам се снижава успеваемостта.

съвети плувкаджии

*Подгответе се предварител­но за предстоящия излет, като предвидите различни варианти на стъкмяване на въдицата, които може да влязат в употре­ба. Разполагайте с достатъчно вързани куки от различни го­лемини и с различни поводи. При сериен улов неминуемо ще се налагат някои аварийни ремонти.

*Набавете си най-популяр­ните за сезона примамки, от­делете специално внимание на захранващия микс. Това е в ос­новата на добрите резултати.

*Изберете подходящо спо­ред сезона място на водоема. Ако теренът не ви е познат, до­верете се на видяното – струп­ването на повече плувкаджии в определен участък е гаранция, че там се лови риба.

*Обособете удобно работно място: стръвта да е „на една ръка разстояние“, живарникът да е в обсега на ръцете, кепът също. Задължително за всички плувкаджии е да има­т подходящ стол, ако ще пре­карате деня на водоема, както и стойка за въдицата. Колкото и да е динамичен риболова, все ще се наложи прътът да се остави в покой за известно време.

съвети плувкаджии

*Стартовото захранване е най-масирано, но не пропус­кайте „да подсещате“ рибата с допълнителни по-малки дози храна. По една-две стиски на всеки десетина минути, особе­но щом кълването се разреди. Ако ловите на бели червеи, стреляйте по малки дози от тях с прашката, това придава съв­сем различен ход на риболова в посока на повече динамика и зрелищност.

*Винаги има риск от услож­нения и спадане на темпото. Забележите ли, че ефектив­ността се снижава (поради видимо по-капризно кълване), подменете куката с по-малка. Това е възможност да подо­брите успеваемостта в по- сложните условия на риболов. Такова поведение рибата де­монстрира при по-топло време. Сутринта е в отлично настрое­ние и апетит, но с напичане на слънцето започва да проявява капризи.

*Ако рибата измъква белия червей без да успеете да за­сечете резултатно, нанижете го изцяло по дължина на кука­та. Така няма да успява да го открадне. Само че ще е нужна тънка и остра кука, за да се предприеме такъв ход.

*Връщайте маломерния улов колкото може по-безшум­но и по възможност встрани от мястото на риболов. Паникьо­саната рибка е в състояние да предаде уплахата си на целия пасаж, а това означава отте­гляне от мястото и последващо продължително бездействие.

съвети плувкаджии

*Ползвайте дълъг и обемен живарник от мека материя, не­зависимо каква риба пускате в него. Така се осигурява отно­сителен комфорт и се запазва живота на уловената риба. В противен случай евентуалното начинание „хвани-пусни” в края на излета се обезсмисля.

*Забавлявайте се, но все пак да е с мярка. Допустимият дне­вен улов е 3 кг. Бъдете етични в риболова, за да има какво да се лови и при следващи изле­ти.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ