140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Пъстърваджиите с нова дисциплина в националния шампионат?

пъстърваджии шампионат

Секция „Риболов на пъс­търва“ към Българската федерация по риболовни спортове прави проучване относно интереса на клу­бове и състезатели за ор­ганизиране на национален шампионат в новата дисци­плина TROUT AREA – рибо­лов на пъстърва с изкуст­вени примамки в неголеми затворени водоеми. Целта е да се проведе първото републиканско първенство в тази дисциплина през се­зон 2021-2022 (от декември до февруари-март) и да се излъчи национален отбор за участие на следващото све­товно първенство в начало­то на ноември 2022 г.

Състезанията ще се про­веждат по регламента на Световната федерация ФИПС. Шампионатът ще е в три кръга, всеки от тях в два дни – събота и неделя. Играе се отборно, като кла­сирането ще е отборно и индивидуално. Всеки отбор се състои от четирима със­тезатели, може и една ре­зерва, плюс двама треньори (капитани).

пъстърваджии шампионат

Секторите са 4, във всеки от тях лови по един състеза­тел от отбор. Примерно, ако участват 8 отбора, във всеки сектор има по 8 състезате­ли, по един от отбор. Играе се по схемата „всеки срещу всеки“, в съседни боксове. Реално всеки провежда 7 мача срещу останалите 7 състезатели. Ротациите по боксове стават през целия водоем. Регламентираното чисто състезателно време е 210 минути за ден, а през дата дни става общо 420 минути. Съдиите записват в специална ведомост всяка уловена риба.

Важно е да се отбележи, че не се лови на силикони. Позволени са блесни: кла­тушки и въртушки, както и воблери. Всички примам­ки са с единични куки без контри. Ароматизатори не се ползват. Всяка уловена риба се кепчосва задължи­телно.

Кръговете ще преминат при спазване на всички мерки срещу пандемията от Ковид-19, които ще бъдат определени съобразно из­исквания на Министерство­то на здравеопазването за провеждане на спортни със­тезания на открито.

Условията за участие на отборите – финансови и формални, ще бъдат одо­брени след заседание на УС на БФРС и ще бъдат обяве­ни допълнително. Желае­щите клубове да се включат в новата дисциплина трябва да са членове на БФРС.

Националният шампионат ще излъчи първите шампи­они на България по TROUT AREA – отборни и индивиду­ални, като на базата на кла­сирането ще се сформира и национален отбор, който да представи страната ни на световното първенство през ноември 2022 г. Все още не е уточнено къде ще се про­веде мондиала догодина.

При интерес за участие може да подадете уведом­ление на електронна поща stanil_yotov@yahoo.com, в темата във Фейсбук или на тел. 0886796840 – Станил Йотов.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ