НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ето списък на реките в режим „хвани-пусни“

реки хвани-пусни

В издадената заповед на министъра на земеделието, ка­саеща забрана за риболов за период от три години (2022- 2024 г.) и свързана с опазване на рибните ресурси по водо­еми, реки и речни участъци със застрашена популация, е публикуван и списък на реките с режим „хвани-пусни“ за съ­щия период. Хванатите балкански и македонски пъстърви по време на риболов трябва незабавно да се освобожда­ват. Eто кои реки и участъци от тях са с такъв режим.

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

р. Черна Места с притоците й – от границите на НП „Рила“ до вливането в р. Места

р. Бела Места с притоците й – от границите на НП „Рила“ до вливането в р. Места

р. Благоевградска Бистрица с притоците й – от границите на НП „Рила“ до вливането в р. Струма

ОБЛАСТ ВИДИН

р. Голяма река с притоците й – от изворите до м. „Цер“, общ. Чупрене

р. Манастирска река – от изворите й до с. Чупрене

р. Стакевска – от изворите й до стопанския двор общ. Бело­градчик

ОБЛАСТ ГАБРОВО

р. Росица – режимът „хвани-пусни” е от долния мост в с. Валевци до входа на махала Тумбалово

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

р. Драговищица с притоците й – от държавната граница до вли­ването в Струма

р. Струма – от границата с административна област Перник до моста на с. Шишковци

р. Рилска с притоците й – от границите на ПП „Рилски мана­стир“ до вливането в Струма

р. Елешница с притоците й – от изворите до вливането в Стру­ма

р. Треклянска (Раянска) – на територията на областта

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

р. Черни Вит с притоците й – от границата с НП „Централен Балкан“ до ВЕЦ-а при с. Ямна

р. Стара Рибарица – от границата с НП „Централен Балкан“ до сливането й с р. Бели Вит

р. Заводна – от границите с НП „Централен Балкан“ до слива­нето й с р. Бели Вит

Р. Златна Панега – под стената на яз. „Луковит“ до бента в до­лния край на гр. Луковит

р. Лява Видима – от границите на НП „Централен Балкан“ до ВЕЦ 1 в м. „Барахари“

р. Бели Вит – от сливането на реките Дебелщица и Стара Ри­барица до бента в м. „Скрибътна“

р. Козещица с притоците й – от границите на НП „Централен Балкан“ до вливането в р. Бели Осъм

р. Кнежа с притоците й – режимът „хвани-пусни” е от границите на НП „Централен Бал­кан“ до вливането в р. Бели Осъм

р. Краевица с притоците й – от границите на НП „Централен Балкан“ до вливането на десния приток Лешнишки дол

р. Стърна – от границите на НП „Централен Балкан“ до влива­нето в р. Видима

ОБЛАСТ МОНТАНА

р. Дългоделска Огоста с притоците й – от изворите до вливането в р. Огоста

р. Ботуня с притоците й – от изворите до кв. Заножене, гр. Вър­шец

р. Огоста – под стената на яз. „Огоста“ до жп моста при с. Ер­ден, с изключение на участъка от стената до моста при бензинос­танцията в периода от 1 октомври до 31 януари

р. Шабовица – от изворите до кв. Беговица гр. Берковица

р. Голема река – от изворите до кв. Беговица гр. Берковица

р. Къса река – от изворите до кв. Беговица гр. Берковица

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

р. Рибна – от м. „Дългия мост“ до м. „Каратепе“

р. Чепинска – от моста за Радонова баня гр. Велинград до мо­ста на разклона за пещера „Лепеница“

р. Абланица с притоците й – по цялото поречие, включително и изворите

р. Яденица с протоците й – от сливането с р. Юндолска до вли­ването в р. Марица

р. Стара река – от моста при разклона за с. Нова махала до ВЕЦ „Пещера“

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

р. Бяла река с притоците й – от границите на НП „Централен Балкан“ до вливането в р. Стряма

р. Чепеларска (Чая) – от стария Римски мост в с. Бачково до първия тунел на пътя в посока Пловдив

р. Въча – от открито водохващане на „Напоителни системи“ (до ВЕЦ „Въча 1“) до вливането в р. Марица, с изключение на участъка от открито водохващане на „Напоителни системи“ до моста на с. Йоаким Груево в периода от 1 октомври до 31 януари

р. Тъмръшка с притоците й – от м. „Момин мост“ до с. Първе­нец

ОБЛАСТ ПЕРНИК

р. Ерма с притоците й – по цялото течение от ГКПП Стрезими­ровци до границата със Сърбия при с. Петачинци

р. Треклянска (Раянска) с притоците й – на територията на об­ластта

р. Струма – от преливника на яз. „Пчелина“ до границата с об­ласт Кюстендил

ОБЛАСТ СМОЛЯН

р. Черна – от тунела до вливането на р. Тикалска

р. Девинска – от границата на ДЛС „Извора“ (мост на рибарник Девин 4) до вливането в яз. „Цанков камък“

р. Малка река (Аламовска река) – от стената на яз. „Златоград“ до вливането й в Голяма река (началото на р. Върбица)

ОБЛАСТ СОФИЯ

р. Искър – от стената на яз. „Искър“ до ВЕЦ при с. Долни Па­сарел

р. Черни Искър – в участъка от вливането на Пряка река до сливането с р. Бели Искър

р. Скакля в района на Държавно лесничейство Своге – от изво­рите до вливането в р. Искър

р. Нишава в района на ДС Годеч – от изворите до РС „Нишава“

р. Бакьовска – от Ловен дом „Търсава“ до с. Ябланица

р. Искър – от сливането на Черни Искър и Бели Искър до вли­ването в язовир „Искър“.

р. Искър – от стената на яз. „Панчарево“ до моста на Цариград­ско шосе

р. Искрецка – от изворите й до вливането в р. Искър

р. Габровница – от вливането на Бризовска река при разклона за с. Бризов дол до устието в река Искър

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

р. Габровница с притоците й – от долната граница на НП „Цен­трален Балкан“ до бариерата на Държавно ловно стопанство „Мазалат“ при с. Скобелево

р. Селченска (Мъглижка) – от моста на с. Селце до моста в горния край на гр. Мъглиж.

ОБЛАСТ СЛИВЕН

р. Голяма река с притоците й – от изворите й до долния край на Бяла река, общ. Твърдица

р. Луда Камчия – от моста в с. Ичера до моста в с. Градец

ОБЛАСТ ШУМЕН

р. Голяма Камчия – от Омуртагов мост до стената на яз. „Тича“, с изключение на периода от 1 октомври до 31 януари.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ