НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Рибешката люспа е източник на богата информация

рибешката люспа

Всеки вид риба се характеризира със специфична форма на тялото, която ни дава възможност лес­но да я разпознаем. За повечето от сладководните обитатели е характерна люспестата обвивка. Въз­приемаме я някак механично, но дали умеем да разга­даваме тайните, които крие тя.

Люспите – тези наглед стран­ни пластинки са от твърда костна тъкан и с формата и очертанията си дават ценна ин­формация на учените. Може да се каже, че

това е истинска визитка на рибата

Не се разграждат в почвата, не се поддават на времето и на практика по люспите може да се проведе изследване на риби, живели преди стотици и дори хиляди години.

Каква информация е запи­сана на тези преобладаващо кръгли или леко разтеглени костни пластинки?

На първо място може да се узнае възрастта

на рибата, а после – темпът й на растеж през годините и дори през различни сезони от годината. Люспите на по-едри риби може да се разгледат и с просто око, но за учените най- лесно е да ги изследват под микроскоп. Увеличени 15-20 пъти те дават ясна и богата ин­формация за живота на изслед­ваната риба.

рибешката люспа

Оформените концентрични кръгове (поредица от тъмни и светли ивици) показват на кол­ко години е. В повечето случаи линиите са разтеглени и не са в правилна окръжност. И това е обяснимо: темпът на растеж през различните сезони е раз­личен. Тук става дума за риби от нашите географски ширини, живели в условия на четири годишни времена. През лятото хранителната база е богата, ри­бите се хранят усилено и уве­личават темпа на растеж, което

кара люспата да разтегне линията на живота.

рибешката люспа

През зимата храната е мал­ко, рибата поема само толкова, колкото да поддържа необхо­димия жизнен стандарт при забавен ритъм на живот. Това притъпява растежа и се отразя­ва пряко на люспите – линиите се сближават една до друга.

От казаното може да се на­прави извод, че колкото по на север живеят рибите, толкова по-разтеглени ще са концен­тричните кръгове по люспите им и обратното – в топлите води с целогодишно лято тези кръгове ще са близо до идеал­ната окръжност.

Споменахме в началото, че всяка риба си има и специ­фична форма на люспите. За опитните рибари, както и за би­олозите не е трудно да се опре­дели дадената люспа на гърба на каква риба е била. Вероятно са ги разглеждали многократно при чистенето на улова. Някои видове риби се характеризират с относително по-дребни за го­лемината си люспи, но с голям брой по тялото. При други е об­ратното – люспите са по-малко, но по-едри.

рибешката люспа

Броят им е строго определен

за всеки отделен вид и не се променя с възрастта. Има из­вестни различия по отношение на срастването им към тялото. При някои риби люспите са здраво захванати (бяла риба, щука, костур, толстолоб), при други падат сравнително лесно (шаран, амур, червеноперка, бабушка, уклей).

С оглед на опита си в прак­тиката, ако един рибар намери едра рибешка люспа на брега на водоема, той ще я вземе, ще я разгледа отблизо и ще отсе­че: „Люспа от шаран, бил е на 10 години.”

Е, може и благородно да за­види на майстора, който е съу­мял да надвие този хитрец…

Ивелин Спасов

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ