140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Якоруда: Великолепни пъстървови реки, а рибата…

якоруда

Едва ли има друг район в Югозападна България с толко­ва подходящи природни усло­вия за риболов на балканска пъстърва от Якоруда. Малкото балканско градче е сгушено в скута на двете величествени планини – Рила и Родопите. Основните планински реки Бяла и Черна Места събират водите на десетина буйни, с кристално чисти води притоци, идващи от хребетите и подно­жията на южна Рила и севе­розападния дял на Родопите – Янчова, Грънчарска, Ръжда­вица, Конарска… Невероятно красиви горски кътчета, където ромона на реките се допълва само от песента на птиците. Истински рай за риболовците, които обожават трудния, но за­владяващ риболов на планин­ска пъстърва.

Такава е била картината до преди няколко години, а сега интересът непрекъснато спа­да. По каква причина, потърси­хме отговора от председателя на ЛРС-Якоруда Малин Маркушев.

„С голямо желание и надеж­ди към сдружението създа­дохме и рибарска дружинка с всички отговорности и задъл­жения, произхождащи от това решение. С членски внос, с програми за съпътстващи дей­ности и организирани зариби­телни и състезателни меропри­ятия. Постепенно интересът започна да затихва. Причината беше само една – запасите от балканска пъстърва в реките непрекъснато и заплашително намаляват до критичен ми­нимум и то при тия природни дадености. До това състояние доведе така нареченото техни­ческо бракониерство с използ­ването на мобилни машинки за убиване и зашеметяване на рибата с електрически ток.

Бракониерските групи бяха до­бре организирани и при всички усилия на доброволците охра­нители явлението не можа да се ограничи. Реките бяха то­тално обезрибени…”

От сдружението многократ­но на различни събития и фо­руми са предлагали за района на Разлог, Белица и Якоруда да се създаде щатно звено на ИАРА, което по-ефектив­но и на законово основание да изпълнява специфичните контролни функции. И още една благородна инициатива на сдружението – с писмо до общинския съвет беше пред­ложено река Места в регула­цията на града да се обособи като зона за риболов само за деца до 14 години с идеята за природосъбразни извънучи­лищни развлечения. На сесия на общинския съвет в Якору­да тази похвална инициатива се приема, но съгласуването с областния управител няма резултат с обяснението, че ре­ката е изключителна държавна собственост. Работата стига и до апелативния съд също без резултат. „Нашата идея беше да ползваме реката само в регулацията на града, която е общинска. Нито ще вземаме вода за други нужди, нито ще правим хидротехнически коре­кции – само и единствено за спорт на децата. Защо не мо­жаха да ни разберат ?”, пита Маркошев.

якоруда реки

Това са само част от про­блемите, които съпътстват и тревожат любителите на рибо­ловния спорт в региона на Яко­руда. Далеч назад в спомените и снимките останаха емоциите от някогашната риболовна слука, когато по тези вълшеб­ни реки са улавяни балкански пъстърви по 70-80 см. Някога това е било възможно, а сега звучи като шегаджийско рибар­ско надлъгване…

Кузман Петров

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ