НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ИАРА с призив за спазване правилата за любителски риболов

любителски риболов

Изпълнителният директор на ИАРА доц. д-р Ваня Стаматова издаде специална запо­вед, с която се обявяват засилени проверки на екипите на Агенцията в периода от 01.08. до 31.08.2023 г. Целта е в сезона на отпус­ките, когато най-много хора практикуват любимото хоби, да се опазят в максимална степен рибните ресурси от посегателства. Контролните органи ще следят не само во­дните обекти и провеждания по тях люби­телски риболов. Ще се извършват проверки и на плавателни и моторни превозни сред­ства, на складове и стопански постройки, на хладилни помещения, на съоръжения за временно съхранение на риба в търговската мрежа.

Същевременно от ИАРА призовават за спазване правилата за любителски рибо­лов. Съгласно ЗРА лицата, упражняващи любителски риболов, са длъжни:

1. Да използват не повече от 3 броя въди­ци (пръчки) за риболов с монтирани на тях до две куки (единични или двойни) в изкуст­вените водни обекти, в Черно море и река Дунав. Във водите на Черно море може да се постави чепаре на една от въдиците;

2. Да използват 2 броя въдици (пръчки) с монтирани до 2 броя куки (единични или двойни) при риболов в реките, старите реч­ни корита, крайморските, крайдунавските и вътрешните езера и блата;

3. Да записват улова от всеки риболовен излет по видове в билетите за любителски риболов;

4. Да носят по време на риболовен излет билетите за любителски риболов и да ги представят на контролните органи при по­искване.

След еднодневен риболовен излет, при осъществяване на риболов в събота, неде­ля и на празнични дни, риболовците запаз­ват за себе си до 2 кг пъстървови риби, но не повече от 6 броя. В делнични дни рибо­ловците са длъжни да пускат обратно всяка уловена пъстървова риба. За всички оста­нали видове риба риболовците запазват до 3 кг, с изключение на единичен екземпляр с по-голямо тегло. В случаите на улов на жаби и раци задържат до 50 броя. В случай на улов на количество, по-голямо от опре­деленото, уловените екземпляри се връщат във водата, независимо от състоянието им.

Добивът на черна мида и бяла пясъчна мида се извършва единствено чрез ръ­чен способ (чрез леководолазна дейност). Стопанският улов се извършва с валидно удостоверение, издадено от ИАРА. Строго забранено е да се лови с дънни тралове и драгиране. Любителите риболовци могат да задържат не повече от 3 кг миди.

ИАРА призовава: нека заедно да опазим и умножим рибното богатство на България, като се отнасяме отговорно и с грижа към рибните ресурси!

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ