Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Общо събрание на ЛРС-Добрич – Отчетоха постигнатите резултати и набелязаха новите задачи

Николай МИРЧЕВ

На редовното годишно общо събрание, проведено на 31 май 2018 г., делегати­те от ЛРС-Добрич отчетоха постигнатите резултатите в своята дейност през изми­налата година. Сдружението стопанисва 36 ловносто­пански района с обща площ 118 970 ха. Дейността е осъ­ществявана от 950 членове, между които и 6 жени. С тре­вога в отчетния доклад Илия Михайлов, председател на УС на сдружението и член на УС на НЛРС-СЛРБ, отбе­ляза, че се наблюдава заста­ряване на членската маса и намаляване на нейния брой в сравнение с 2016 г., кога­то членовете са били 964. В някои от дружините /Божу­рово, Лясково, Одърци/ по обективни причини са про­ведени събрания за избор на председатели. В доклада бе обърнато внимание на някои организационни слабости, които се проявяват в едни и същи ловно-рибарски дру­жини, свързани с неспазване на срокове за представяне на материали, справки, про­токоли, както и неучастие в общото събрание на сдруже­нието.

Бе отчетено отбелязването на 120-годишнината от съз­даването на организираното ловно движение в Добрич на 15 октомври 2017 г. по време на 13-ия ловен събор, който се проведе в м. „Кобаклъка“ край Добрич, на 75-ата лов­на вечеринка, която събра над 400 ловци и риболовци, а гости на дълголетната про­ява бяха председателят на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Ва­силев и Стойчо Георгиевски, председател на Контролния съвет.

През 2017 г. притежател на утвърдения приз „Ловец на годината“ стана Веселин Василев от ЛРД-Дончево, а награди за постигнати добри резултати при стопанисване­то и ползването на дивеча получиха ЛРД в Славеево, Златия, Козлодуйци, Стожер, Дончево, Дебрене, Владими­рово и Поп Григорово.

Все още не се обръща дос­татъчно внимание от страна на ловците на пернатите вре­дители –свраките и враните. Очаква се стимул за отстре­ла им да стане приетото ре­шение на общо събрание на сдружението за допълнител­но стимулиране на ловците с ловни патрони. В отчетния доклад и при обсъждането в направените изказвания бе обърнато внимание на факта, че все още се допуска непра­вилно попълване на разре­шителните за лов, в броя на участниците в груповия лов на диви свине и укриването на информация за отстрелян дивеч, която през последните няколко години се превръща в трайна тенденция. По вина на ръководителите на лова се допуска участие в ловните излети на хора с незаверени ловни билети, непопълване на всички данни, изисквани от ЗЛОД и др. Слабо звено в охраната на ловните райони са недостатъчните мерки за ефективен контрол. Подце­нява се ролята на обществе­ните сътрудници, които съ­гласно закона се избират от ловните дружини. Дейността на повечето от тях се изчерп­ва с получаването на удосто­верението за сътрудник.

Със задоволство бе изтък­нато, че през 2017 г. не са допуснати злополуки при про­веждане на ловните излети. Принос за това има както из­искването за задължително ползване на жилетки и шапки със сигнален цвят, така и за­дължителните инструктажи, които се провеждат от ръко­водителите на ловните изле­ти.

В спортната и киноложката дейност има още резерви. В традиционното състезание по ловна стрелба, органи­зирано от сдружението, в дисциплината „Скийт“ със свои представители участват почти всички ловно-рибарски дружини. През 2017 г. първо­то място спечели отборът на Стожер, следван от състеза­телите на Одринци и Златия. На националното състезание „Свети Хуберт“ представите­лят на ЛРС-Добрич Стефан Балкански бе трети със своя курцхар.

Както в отчетния доклад, така и в доклада на КС, изне­сен от неговия председател Христо Божков, бе констати­рана необходимостта от на­белязване на допълнителни мерки за стабилизиране на финансовото състояние на сдружението чрез развиване на нови дейности, актуализи­ране на договорите за отда­ване по наем на помещени­ята в ловния дом, действен контрол за ограничаване на бракониерството и мерки за стимулиране на отстрела на хищници.

След изслушване на до­кладите се премина към из­казвания. Бяха поставени на разисквания редица въпроси, свързани с увеличаване броя на ловците за отстрел на хищници и с искане ловува­нето да стане целогодишно; искане за ловуване на дива свиня в двата почивни дни от седмицата, а не само в еди­ния; за пръскането на земе­делските култури като една от причините за изчезването на заека от традиционните местообитания. Делегати­те промениха чл. 30 /5/ от Устава на сдружението, в който вече е записано, че не по-малко от 1/3 /една трета/ от състава на УС се състои от председатели на ловните дружини. Във връзка с про­мените в Закона за юриди­ческите лица с нестопанска цел, който влезе в сила от 1 януари 2018 г., към чл. 42./2/ от Устава на сдружението се добавя нова т. 3 със следния текст: Осъществяване на до­пълнителна стопанска дей­ност. В хода на събранието бе обсъден въпросът за уве­личаване на членския внос с оглед нарасналите цени на горива, електроенергия и др. през последните 17 години. Прието бе решение годиш­ният му размер да стане 50 лв., а за ветераните – 25 лв., считано от 1 януари 2019 г. Ръководството на събрание­то прие всички предложения и препоръки, насочени към оптимизиране и по-добър контрол в дейността на сдру­жението.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ