Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Общо събрание на ЛРС-Кърджали – Силен сезон без инциденти

Валери КОВАЧЕВ

Организационното и фи­нансовото състояние на Ловно-рибарското сдруже­ние в Кърджали е добро. Последният ловен сезон е успешен. Не са допуснати никакви инциденти, посо­чи на годишното отчетно събрание председателят на сдружението инж. Ва­сил Дончев. През сезон 2017/2018 г. са отстреляни 366 диви прасета, дока­то през сезон 2016/2017 г. са били 250, а през сезон 2015/2016 г. – 127. Няма дру­жина, която да не изпълнява ловностопанските си меро­приятия в срок. Изразходва­ни са над 50 тона царевица за подхранване на дивеча. На територията на три дру­жини са разселени 27 елени лопатари. За последните четири години общо на те­риторията на сдружението са пуснати 137 животни от този вид. Увеличава се по­пулацията на благороден елен. Ловците се убедиха, че когато се грижат за диве­ча, има добра слука.

Васил Дончев не спести и проблемите. На първо място постави бракониер­ството. Не скри, че има и ловци, които по време на групов лов на дива свиня си позволяват да стрелят и по друг дивеч. Обезпоко­ително е, че на територията на сдружението навлизат и бракониери от съседната Хасковска област.

Бракониерството в ри­болова е още по-голям проблем. И актовете не по­магат. Има бракониер, на който са наложени 60 хил. лв. глоби, и пак не се спира. От тях нищо не е платил, каза Васил Дончев. Кольо Ангелов предложи да се инициират законодателни промени, да се забрани производството и продаж­бата на хрилни мрежи, кои­то се използват основно от бракониерите.

Председателят на сдру­жението би тревога, че се увеличават хищниците, а сред ловците я няма тази страст, с която ловуват на дива свиня. Скитащите кучета са по-голям бич за дивеча от лисиците и чака­лите, стана ясно на събра­нието.

Ловците в кърджалийско­то сдружение са притесне­ни, че от 1 октомври в лабо­раторията към Областната дирекция по безопасност на храните няма да се из­следват за трихинелоза отстреляните диви прасета. Пробите трябва да се носят в Пловдив. За решаване на проблема от сдружението търсят съдействие от об­ластния управител Никола Чанев и на председателя на Народното събрание Цвета Караянчева. Секретарят на сдружението Димитър Чорбаджийски предложи въпросът за лабораторията да бъде поставен на общо­то събрание на Национал­ното ловно-рибарско сдру­жение „Съюз на ловците и риболовците” в България”, защото той не касае само колегите от Кърджали. Ло­вците искат лабораторията в Кърджали да бъде акре­дитирана и да продължи да работи. Чуха се гласове за протест пред Българската агенция по безопасност на храните в София, на кой­то да бъде поискано във всички областни градове лаборатории, в които се изследват диви прасета за трихинелоза, да работят.

„Мисля, че няма нужда да чакаме общото събра­ние, трябва да се реагира бързо. Ще ви дам още един аргумент. Тук не се засег­на темата за африканската чума по дивите свине. Това е една болест, която рано или късно ще навлезе в България. В Ловно-рибар­ския съюз подготвяме пис­мо до Българската агенция по безопасност на храните, с което ще поискаме без­платно да се изследват от­стреляните диви свине за трихинелоза, за да могат да бъдат стимулирани ло­вците да предават проби в акредитирани лаборатории предвид и превенцията за наличие на предпоставки за зараза с африканска чума. Държавата изисква от ло­вците да предават проби за африканска чума”, каза главният секретар на НЛРС- СЛРБ Даниел Тошков, който беше гост на събранието.

Събранието реши да бъде вдигнат членският внос за 2019 г. с 5 лева. За делегати на общото събра­ние на НЛРС-СЛРБ бяха избрани Васил Дончев, Мехмед Хайрула, Димитър Чорбаджийски и Господин Калоянов.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ