140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Общо събрание на ЛРС-Петрич: Приеха програма с амбициозни задачи

Димитър КИТАНОВ

На 21 април т. г. 92-ма делегати на общото събра­ние на ЛРС-Петрич, пред­ставляващи 1650 членове, разпределени в 13 дружини, проведоха отчено събрание. Официални гости на събра­нието бяха народният пред­ставител Георги Динев, пред­седателят на ОБС-Петрич Георги Тренчев и главният секретар на община Петрич Велко Велев.

В изнесения доклад пред­седателят Петър Руйков подчерта, че постигнатите резултати по стопанисването, опазването и разумното полз­ване са обнадеждаващи и са гаранция за бъдещи успехи. В изпълнение на Националната програма за устойчиво разви­тие на дивечовите запаси в ловностопанските райони на сдружението бяха разселени 250 яребици и 300 кеклика. Ловците търсят възможности за намаление загубите при разселването, премина се изцяло към пролетно разсел­ване с надежда за по-добри резултати при възпроизвод­ството. Закупени са и разсе­лени диви зайци с цел норма­лизиране на запаса на заека. Сдружението единствено в общината разселва пъстърва в планинските реки и шаран във водоемите, които стопа­нисва. През отчетната година се премина към масово поста­вяне на автоматични хранил­ки за подхранване на дивата свиня. Водят се непрекъснати наблюдения, резултатите са много добри, продължава по­ставянето на нови хранилки.

Успешна борба се води с хищниците, отстреляни са 16 вълка, 80 белки и десетки скитащи кучета. Застраши­телно се увеличава попула­цията на чакала, като през годината се положиха усилия за регулирането на нара­стващата численост на този хищник. Предвидени са по­ощрения за ловците, активно включващи се в борбата с хищниците. Много добре се работи с държавните органи по предотвратяване на бра­кониерски прояви. Направени са 80 общи проверки с тях по охрана на дивеча и рибата.

През отчетната година сдружението се сдоби със собствена сграда благода­рение на общинските ръко­водства и лично на кмета Ди­митър Бръчков. През 2018 г. усилията ще са насочени към реконструиране на същата и привеждането й в по-съвре­менен и функционален вид.

Финансовото състояние на сдружението е добро, създаден е строг контрол по разходите, които са насоче­ни главно в изпълнение на мероприятията, залегнали в програмите на дружините по стопанисването на дивеча и рибата.

Председателят Петър Руй­ков благодари на всички за положените усилия през 2017 г. по организирането на дру­жините и групите за осъщест­вяване на практика приетите планове за работа. Пожела на всички здраве и изрази увереност, че всеки от нас ще даде всичко от себе си за изпълнение на отговорните задачи, които се поставиха с приетата програма през на­стоящата 2018 г.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ