Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Общо събрание на ЛРС-Сандански – Проведе се аргументиран дебат и се приеха отговорни решения

Димитър КИТАНОВ

ЛРС-Сандански проведе общото си събрание в една от заседателните зали на парк-хотел Сандански. При­състваха 58 от избраните 78 членове на общите събрания на дружините, представля­ващи 1274 ловци и 463 ри­боловци. Гости бяха кметът на община Сандански Кирил Котев, инж. Иван Гергов, ди­ректор на РДГ-Благоевград, Борис Щурков, началник РПУ-Сандански, инж. Марко Запрев, директор на ГС-с. Катунци, и инж. Росен Янев, директор на ГС-с. Струмяни.

В отчетния доклад предсе­дателят Кирил Спаневиков посочи, че постигнатите ре­зултати в работата на сдру­жението по стопанисването и отстрела на планувания дивеч и хищници дават ос­нование да се отчете като успешна 2017 г. Продължи зарибяването с балканска и дъгова пъстърва на пла­нинските реки. Приятно впе­чатление направи онагледя­ването на всички дейности със справки на видеостена, което спомогна да се прове­де задълбочен разговор по предстоящите задачи. Със задоволство бе посрещнато предложението за предпро­ектно проучване и постро­яване на ловен дом, за което беше решено да се заделят значителни средства през настоящата година. Изрично бе подчертано, че няма да се посяга на средствата, пред­видени за стопанисване на дивеча.

През годината е осъщест­вена добра комуникация и взаимодействие с другите държавни органи, имащи отношение по проблемите, които касаят стопанисването на дивеча. Освен това голям брой ловци участваха при потушаването на горските пожари в Кресненското де­филе, като познаващи добре районите оказваха и помощ при изгубили се туристи в планините Пирин и Славян­ка.

Постоянна е задачата по създаване условия за опазване и развитие на различните видове дивеч. Тревожни са тенденциите за поставянето на електро­пастири, до момента има изградени в ловните полета на Велюшец, Сандански, Черешница и Спанчево. От присъстващите държавни органи се разбра, че е абсо­лютно незаконно поставяне­то на електропастири и ще се вземат мерки за спазване на ЗЛОД и премахването на същите.

Постоянна задача е съз­даване на специализирана фуражна база, изграждане и поддържане на ловносто­панските съоръжения. В това отношение проблеми възникват при достъпа до ловищата, особено където се извършва сеч. Пътищата след приключване на сечта в повечето случаи остават непроходими. За това има констатации в Малешевска планина. Директорът Росен Янев подчерта, че фирми­те, извършващи сечта, са задължени да почистят път­ните отсечки след приключ­ване на сечта и призова към съгласуваност с ловците, за да се отстраняват тези про­пуски.

Налага се да се изяснат затрудненията по границите на ловностопаските райони в дружините Ласкарево, Леш­ница и Склаве. Проблем се очертава и при представяне­то на проби за изследване, които трябва да се предста­вят в Благоевград. Взе се ре­шение пробите да се доста­вят в Сандански и след това с един превоз да се превозят до областния център.

Общото събрание избра нови членове за Общото съ­брание на НЛРС-СЛРБ. Ло­вците Валери Стоянов, Иван Вергов, Кирил Спаневиков и Румен Трайков ще отстоя­ват интересите на ловците от Сандански пред На­ционалната организация. В заключение председателят Спаневиков подчерта своето задоволство от проведения дебат по изнесените матери­али и приетите решения. По­жела здраве, ловен късмет, положителни емоции, запаз­ване единството и добрите взаимоотношения в ловните колективи.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ