Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Общо събрание на ЛРС-Силистра – Стабилно ловно стопанство и финансови успехи

Спокойно и отговорно премина общото отчетно съ­брание на ЛРС-Силистра. В първата година на втория си мандат председателят инж. Орлин Николов отчете успе­хите, но не подмина и някои негативи, които, ако се пре­одолеят, резултатите биха били още по-добри. „Дей­ността ни се осъществява с доброто взаимодействие с областната администрация, областната дирекция на МВР, ДГС-Силистра, РДГ- Русе и с пълната подкрепа на общините Силистра, Си­тово, Алфатар и Кайнарджа. В сдружението ни членуват 1165 ловци, организирани в 32 дружинки, като през ми­налата година дойдоха нови 50 души, които завършиха успешно курса за ловци, но незаетите места са близо 430. Разполагаме с 32 ловни района с обща площ 111 522 ха“, изтъкна докладчикът.

През изминалата година сдружението е сбъднало мечтата си с изграждането на чудесното съоръжение на стрелбищния комплекс, където освен обучение на новите ловци и подготов­ката на ветераните, се про­ведоха и 2 състезания по ловна стрелба в дисципли­ната „Скийт“. Стрелбището започна да функционира от юни м. г. и се взе решение за свободно ползване сре­щу заплащане, като общо приходите за краткия пери­од са 1165 лв., изтъкна док­ладчикът. Много успешно са преминали и състезанията по кинология. По правилата на „Свети Хуберт“ през ок­томври е преминало нацио­налното състезание в райо­на на с. Калипетрово.

„Финансовото ни състоя­ние е добро, отчетността се води съобразно законовите разпоредби, на депозит в банките имаме над 101 хил. лв., а постигнатият размер на приходите е в размер на 128 хил. лв. Успехите идват само когато сме единни и сплотени. Ловът и общува­нето с природата и прия­телите е малко бягство от всекидневието, от напреже­нието и нагнетените страсти на живота. Ловът е много повече от спорт, той е лю­бов към природата, към жи­вотните, уважение и другар­ство между ловците“, каза инж. Орлин Николов.

След доклада имаше и изказвания на делегати от отделните дружинки. Отно­во бе поставен въпросът за удължаване на срока на ловуване на водопла­ващия дивеч, тъй като той идва след януари. Този лов е много атрактивен за ловците в Крайдунавска Добруджа. Обсъдиха се и въпросите за африканска­та чума по дивите прасета, а се знае, че силистренци са най-близко до Румъния, където вече има огнища и страхът е голям. Изказаха се и други мнения, насо­чени към подобряване на дейността и увеличаване на популацията на дивеча.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ