Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Общо събрание на ЛРС-Завет – Най-малкото сдружение постига добри резултати

ЛРС-Завет проведе общото отчетно събра­ние, на което присъства и председателят на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев. Сдружението е и най-младо в Лудогорието, основано е през 2012 г. от 2 ловни дружинки в гр. Завет и с. Голям Поровец, а по-късно се присъединиха още 2 – с. Хърсово и Острово. Общият брой на членовете е 265 ловци, сподели в доклада си председате­лят на сдружението Младен Чакъров. Отчетът за изминалата година показва, че са постигнати добри резултати в стопанисването на районите и на дивеча. Докладчикът не спести и някои за­бележки към ловците, ръководителите на лов­ните излети и председателите на дружинките, като подчерта една танденция, че голяма част от ловците не изпълняват указанията, когато са на лов, което естествено води до предпостав­ка за нараняване с оръжието, такова обаче за радост не е допуснато през сезона. През изми­налия сезон добра дейност е извършена и по подобряване на материалната база. Подновен е заслонът на ЛРД-Завет, а ловците от с. Голям Поровец взеха решение за ремонт на същест­вуващия заслон в гората. ЛРД-Хърсово редовно поддържат ловната си хижа, при тях обаче има проблем с доказване на собствеността, като се надяват през тази година той да бъде разрешен. Също така ЛРД-Голям Поровец има затрудне­ния с ловностопанския район, върху чийто ка­зус се работи от няколко години и надеждата е този сезон да се разреши. ЛРД-Острово също има ловен дом, който се поддържа от местните ловци, изтъкна в даклада си Младен Чакъров.

Председателят на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев поздрави ловците от ЛРС-Завет, поже­ла им да се включват активно в ловностопан­ската дейност и да увеличават дивеча в района, тъй като има добри местообитания. Той отгово­ри и на някои въпроси, поставени от делегатите на събранието, както и за наближаващото чест­ване на 120-ата годишнина на Националната организация и тяхното участие в празнуването.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ