140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Общо събрание в ЛРС-Каспичан – С тенденция за още по-добри резултати

ЛРС-Каспичан проведе общото си събрание, на което беше отчетена дейността през из­миналата година. В сдруже­нието членуват 4 дружинки – Кюлевча, Марково, Могила и Каспичан, а общият със­тав на ловци е 270, като 26 % от тях са над 65-годишна възраст. Това не се отразя­ва неблагоприятно, напро­тив, житейският и ловният опит на по-възрастните се използва рационално в ор­ганизационния живот на дружинките, изтъкна в до­клада си председателят на ЛРС-Каспичан Руси Русев. Всеки ловец отговорно се е отнасял към провеждането на събранията, участвал е активно в бригадите за ре­монт и изграждане на нови хранилки, калища, солища и в направата на листници. Утвърдена традиция е зада­чите да се поставят от пред­седателите на дружинките на конкретни групи ловци със съответните отговорни­ци. При провеждането на таксациите също се подхож­да отговорно с присъствие на необходимия брой ловци от дружинките.

През отчетния период главният акцент от дей­ността на ръководствата на сдружението и дружинките е паднал върху практиче­ските превантивни мерки срещу навлизането на АЧС. Те са участвали в органи­зирания от СИДП-Шумен семинар по тези въпроси, получили са брошури, от­разяващи превенцията на болестта в европейските държави. Преди откриване­то на сезона за едър дивеч всеки ловец е бил добре ин­формиран за заболяването и мерките за превенция.

В резултат на положените системни грижи за стопа­нисване и охрана на дивеча каспичанското сдружение отчита стабилна популация на дивеча. Проблем е фа­ктът, че трудно се осигуря­ва спокойствие на дивеча особено през размножител­ния период. Смущаващите фактори са дърводобивът, ходенето по горите от бил­кари и гъбари с по няколко кучета. По време на ловния сезон в резултат на добрите взаимоотношения и коор­динация със служителите на ДГС-Нови пазар е било спряно добиването и извоз­ването на дървесина.

Много въпроси зададоха делегатите на събрание­то, голяма част от тях се отнасяха до по-добрата икономическа стабилност и до заболяването Африкан­ска чума по свинете. Тервел Стефанов, ловен специалист в СИДП-Шумен, който е и член на ЛРД-Кю­левча, даде някои свои препоръки по въпросите за чумата и какво трябва да се направи. Той обстойно говори и за охраната на ди­веча, за да не се допускат бракониерски прояви и да се унищожават диви животни. Засегна и въпроса за орга­низирания ловен туризъм. След това бе приет планът за работа през настоящата година, като целта е още повече да са постиженията на сдружението и на ловни­те дружинки.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Сдружение на ловците и риболовците ”Балкан – 2001” – гр. Каспичан
Пощ. код: 9930
Мобилен: 0898 835 148

Реклама

ЛОГО - СЛРБ