140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Общото събрание на ЛРС-Трън отчете системните грижи за дивеча

събрание трън

На годишното общо от­четно събрание на ловно- рибарско сдружение „Руй“- Трън присъстваха инж. Георги Георгиев – директор на ДГС-Трън и Росен Или­ев – началник на РПУ-Трън. По време на форума бе на­срочена дата за честване на 130-годишнината от създа­ването на трънското сдруже­ние – на 17 септември пред читалище „Гюрга Пинджуро­ва“ в Трън.

Събранието обобщи, че през сезон – 2021-2022 г. в грижите за дивеча са заку­пени и разнесени по места 76200 кг царевица, 6930 кг пшеница, 6055 кг концентри­ран фураж, 7000 кг отсевки, 8352 кг каменна сол, 8 ав­томатични хранилки. Всичко това е на обща стойност 34 377 лв. От разрешителни за лов са събрани 61120 лв., от които 49 % ще се върнат в дружинките. За пореден път през тази година в дружинки­те ще се възстановят сред­ствата по чл. 37 от ЗЛОД. „Това означава да създадем перфектна организация от плануването до реализаци­ята на ловностопанските ме­роприятия“, подчерта Иван Искренов, председател на сдружението.

събрание трън

Все повече дружинки не се задоволяват само със средствата, върнати им чрез сдружението, а допълни­телно събират пари, търсят спонсори и др. Трънската ловна организация продъл­жава направата на хранилки, изораване на дивечови ниви и изнасяне на храна. Благо­устрояват се къпалата, пра­вят се солища и др., които благоприятстват за усъвър­шенстване на естествената среда на обитаване на диве­ча. Просичат се горски пъте­ки, оправят се горски пътища и се извършват други меро­приятия, които влияят върху ефективността на лова.

Ася Асенова

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ